Polisi Cwcis a Phreifatrwydd

Mae Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru yn dymuno parchu a diogelu preifatrwydd defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r ddogfen hon yn pennu manylion ein polisi preifatrwydd a cwcis o ran yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y wefan hon.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio dull o ddadansoddi gwefannau i wella’r cynnwys sy’n cael ei roi ar ein safle ac i ddadansoddi pwy sy’n defnyddio’r safle, gan gynnwys sut y mae defnyddwyr yn cyrraedd ein gwefan, beth mae nhw’n ei wneud ar y safle, a pha borwr mae’n nhw’n ei ddefnyddio a pha system weithredu. Gelwir y system hon yn Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau.

Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chreu am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i weinyddion Google a’u storio yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, nid yw’r data dadansoddol hwn ynghlwm ag unrhyw wybodaeth fyddai’n golygu bod modd eich adnabod.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall oedd ganddynt amdanoch yn y gorffennol. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’r data sydd amdanoch yn Google gael ei brosesu yn y dull ac at y dibenion a nodwyd uchod.

Darllenwch Google's Privacy Policy a Google's Terms of Service  am wybodaeth fanwl.  

Cewch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, i ddod i wybod sut i wneud hyn ewch i  http://www.aboutcookies.org.

Cwcis

Yn gyntaf, nid yw yr un o’n cwcis yn cadw neu yn defnyddio gwybodaeth bersonol.  

Rydym yn defnyddio nifer o wahanol gwcis ar ein safle. Os nad ydych yn gwybod beth yw cwcis, neu sut i’w rheoli neu eu dileu, rydym yn awgrymu eich bod yn edrych ar http://www.aboutcookies.org [http://www.aboutcookies.org/]. i gael canllawiau manwl.

Rydym ar hyn o bryd yn defnyddio polisi ‘caniatâd dealledig’ sy’n golygu, os ydych yn ymweld â’r safle hwn, rydym yn cymeryd eich bod yn hapus â’r ffordd y caiff yr wybodaeth ei defnyddio. Os nad ydych yn hapus, yna dylech naill ai ddim defnyddio’r wefan hon yn y dyfodol, dileu cwcis Croeso Cymru wedi ymweld â’r safle, neu bori’r safle trwy ddefnyddio gosodiad defnydd di-enw eich porwr (o’r enw “Incognito” yn Chrome, “InPrivate” ar gyfer Internet Explorer, "Private Browsing" yn Firefox a Safari ac ati.)

Mae’r tabl isod yn disgrifio’r cwcis yr ydym yn eu defnyddio ar y safle hon ac ar gyfer beth.

GFK Survey Referrer

Efallai eich bod wedi gweld arolwg naid wrth fynd ar ein safle, rydym yn defnyddio’r cwci hwn i sicrhau nad ydym yn dangos hwn ichi eto ac i weld o ba wefan y cawsoch eich cyfeirio atom. Nid yw’r wybodaeth yn cael ei rhannu na’i gwerthu i sefydliadau trydydd parti at unrhyw ddiben; URL y wefan ddiwethaf ichi fynd iddo sy’n cael ei nodi ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth bersonol.  

Google Analytics

Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn i ddeall sut y mae’r safle’n cael ei defnyddio er mwyn gwella profiad y defnyddiwr. Caiff yr wybodaeth ei rhannu gyda Google i’r diben hwn yn unig, mae’n rhif sy’n cael ei greu ar hap ac nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol.  

GroupM - mookie1.com & gmads.net

Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn i gyfri ac i dracio defnyddwyr sydd wedi clicio ar hysbyseb Croeso Cymru neu gynnwys hyrwyddo ar safleoedd eraill sy’n cysylltu â’r safle hwn. Ni chaiff yr wybodaeth ei rhannu na’i gwerthu i sefydliadau trydydd parti at unrhyw ddiben, mae yn nodau sy’n cael eu creu ar hap ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth bersonol.  

Quantserve

Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn i gyfri ac i dradio defnyddwyr sydd wedi clicio ar gynnwys hysbysebu neu hyrwyddo ar safleoedd eraill sy’n cysylltu â’r safle hwn. Ni chaiff yr wybodaeth ei rhannu na’i gwerthu i sefydliadau trydydd parti at unrhyw ddiben, mae yn nodau sy’n cael eu creu ar hap, ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth bersonol.   

Crazy Egg Rydym yn defnyddio’r cwcis hyn er mwyn deall sut mae’n defnyddwyr yn rhyngweithio gyda’n tudalennau gwe er mwyn gwella profiadau defnyddwyr. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf anhysbys ac nid yw’n cynnwys gwybodaeth bersonol.

Gwasanaethau allanol ar y we

Rydym yn defnyddio nifer o wasanaethau allanol ar wefan Croeso Cymru, nifer ohonynt i ddangos cynnwys o fewn ein gwefannau. Er enghraifft, er mwyn dangos lluniau rydym yn aml yn defnyddio Flickr; i ddangos eDaflenni rydym yn defnyddio Issuu; i ddangos fideos rydym yn defnyddio Vimeo a YouTube. Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob gwasanaeth yr ydym, neu y gallem eu defnyddio yn y dyfodol, wrth benderfynnu ar gynnwys, ond rhain yw’r rhai mwyaf cyffredin. Ni allwn rwystro’r safleoedd hyn, neu barthau allanol, rhag casglu gwybodaeth ar eich defnydd chi o’r cynnwys hwn. Os nad ydych wedi mewngofnodi i’r gwasanaethau allanol hyn yna ni fyddant yn gwybod pwy ydych, ond maent yn debygol o gasglu gwybodaeth ddi-enw o’ch defnydd e.e. nifer yr ymweliadau, y gwylio, lanlwytho ac ati.  

Arolygon a Chystadlaethau

Weithiau rydym yn gofyn am wybodaeth gan ddefnyddwyr drwy arolygon, cystadlaethau neu ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau penodol (e.e. cofrestru cylchlythyrau). Mae’n gwbl wirfoddol i gymeryd rhan yn yr arolygon neu’r cystadlaethau hyn, ac felly mae gan y defnyddiwr ddewis a yw am ddatgelu’r wybodaeth ai peidio. Bydd yr wybodaeth fyddant yn gofyn amdano yn cynnwys gwybodaeth gyswllt (fel yr wybodaeth sy’n cael ei rhoi i’r safle wrth gofrestru ar gyfer cylchlythyr) a gwybodaeth atodol am eich barn a’r hyn sydd orau gennych. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gyswllt i hysbysu’r enillwyr. Ni fyddwn yn cyhoeddi manylion yr enillwyr ar y safle, er drwy wneud cais amdano gallwn roi manylion enw a sefydliad unrhyw enillydd. Os oes gan yr arolwg neu’r gystadleuaeth noddwr, yna cawn rannu gwybodaeth gafwyd gan gystadleuwyr gyda’r noddwr, ond dim ond gyda chaniatâd y defnyddiwr.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd cyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio meddalwedd technolegol ac amgryptio adnabyddus i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch llym i rwystro unrhyw un sydd heb awdurdod i’w weld.

Nid ydym yn rhannu eich manylion gydag unrhyw drydydd parti at ddibenion marchnata, na chwaith gydag unrhyw adran arall o’r llywodraeth.

Mynediad i’ch gwybodaeth a chysylltu â ni

Os ydych yn dymuno gweld ein cofnodion neu unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi ei hanfon atom, neu os oes gennych gwestiwn neu gŵyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y safle, defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen cysylltwch â ni.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ar ein polisi preifatrwydd fel a nodir yn y ddogfen hon, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen cysylltwch â ni.

Pryd a sut ydy ni’n casglu data gennych?  

Rydym yn casglu data personol gennych;

i. pan fyddwch yn archebu taflenni gwybodaeth o’r Safle (yn uniongyrchol neu trwy CroesoCymru); 
ii. pan fyddwch yn cofrestru ar y Safle eich bod yn hapus inni anfon gwybodaeth atoch yn y dyfodol.  
iii. pan fyddwch yn cymeryd rhan mewn cystadleuaeth neu raffl.  

Pa ddata sy’n cael ei gasglu?

Gall y data yr ydym yn ei gaslgu fod yn ddata personol a allai gynnwys eich enw, cyfeiriad ebost, cyfeiriad post a’r cod post. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn am eich rhif ffôn fel bod modd inni gysylltu â chi os ydych wedi ennill cystadleuaeth neu raffl.

Mae Tollau Tramor a Chartref EM am inni gadw a chasglu gwybodaeth am y wlad yr ydych yn byw ynddi. .

Pwy sy’n casglu’r wybodaeth?

Caiff yr wybodaeth ei chasglu gennym ni, Llywodraeth Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA.

Mae gennym hysbysiadau dilys o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Dim ond ni sy’n berchen ar y wybodaeth bersonol sy’n ofynnol er mwyn defnyddio’r safle. Nid ydym yn rhannu, gwerthu na rhentu eich gwybodaeth i unrhyw berson, gwmni neu sefydliad arall mewn urnhyw ffordd ar wahân i’r ffyrdd sydd wedi’u datgelu yn y ddogfen hon neu sydd wedi eu nodi pan y cafodd yr wybodaeth ei chasglu. Dylech fodd bynnag gofio, os ydych yn gofyn am daflen ar y Safle neu drwy Croeso Cymru, weithiau mae’n bosibl y bydd eich manylion yn cael eu hanfon ymlaen i gwmni marchnata twristiaeth ranbarthol fel y gallant anfon y daflen atoch. [Dim ond y sefydliad hwnnw fydd yn defnyddio eich manylion er mwyn anfon y daflen atoch.]

Caniatâdt

Trwy ddatgelu yr wybodaeth bersonol inni rydych yn cytuno inni gasglu, storio a phrosesu’r wybodaeth yn y dull a ddisgrifir yn y Polisi hwn.

Sut gaiff yr wybodaeth ei defnyddio a gan bwy?

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei defnyddio gennym ni at y dibenion canlynol yn unig: -

• I anfon ebost hyrwyddo atoch.

O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn anfon cylchlythyr atoch i’ch cyfeiriad ebost. Byddai hwn yn cynnwys gwybodaeth am nodweddion a gwasanaethau newydd ar y Safle. .

Gallai’r wybodaeth hefyd gael ei rhannu â chwmnïau sy’n darparu cynnyrch a gwasanaethau arbenigol ym maes twristiaeth, sydd â diddordeb hysbysebu ar y Safle ac a allai, o bryd i’w gilydd, anfon ebost atoch gyda manylion gwasanaethau arbenigol allai fod o ddiddordeb ichi. .

Nid ydym am i’n defnyddwyr gael gormodedd o ebyst anaddas nad ydynt â diddordeb ynddynt. Byddwn felly yn dewis y cwmnïau yr ydym yn darparu data o’r fath iddynt yn ofalus. Hefyd, ni fyddwn fyth yn darparu eich gwybodaeth ariannol i gwmnïau o’r fath. .

Mae gennych hefyd yr hawl i gael eich eithrio rhag inni ddefnyddio eich gwybodaeth at ddibenion nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â’r Safle. Am ragor o wybodaeth am yr hawl hwn, darllenwch ‘Eich Hawliau mewn Cysylltiad â’r Wybodaeth Hon' isod.

Pa fesurau diogelwch oes gennym i ddiogelu’r wybodaeth hon?

I ddiogelu eich preifatrwydd, anfonir eich gwybodaeth ariannol atom drwy borwr diogel, sy’n ei hamgryptio cyn ei hanfon atom. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth all-lein: dim ond y gweithwyr hynny sydd wir angen gweld yr wybodaeth er mwyn gwneud eu gwaith fydd yn cael ei gweld.

Hefyd, mae ein gweithdrefnau diogelwch ar gyfer storio a datgelu manylion cwsmeriaid yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998 i sicrhau nad oes neb sydd heb awdurdod i wneud hynny yn cael ei weld.

Gall y Safle, o bryd i’w gilydd fod yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd perchnogion a gweithredwyr y safleoedd hyn. Rydym felly yn eich annog i ddarllen y datganiadau a’r polisïau preifatrwydd ar bob safle sy’n gofyn ichi ddatgelu gwybodaeth bersonol.

Eich hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon

Os ydych yn dymuno newid eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad ebost isod. Cewch hefyd eithrio rhag i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio at ddibenion sydd heb gysylltiad uniongyrchol â’r Safle pan fyddwn yn gofyn ichi am yr wybodaeth honno. Er enghraifft, os ydych am gystadlu mewn cystadleuaeth, ond nad ydych am dderbyn cylchlythyrau, ebyst hyrwyddo neu ddeunydd marchnata yn y dyfodol, peidiwch â thicio y blwch sy’n ymddangos ar eich ffurflen gofrestru. Os ydych, wedi cyfnod o amser, yn penderfynu nad ydych bellach am dderbyn cylchlythyrau, ebyst hyrwyddo neu ddeunydd marchnata, cewch ddatdanysgrifio yn uniongyrchol drwy’r ebost neu gysylltu â ni a gofyn inni eich tynnu oddi ar y gronfa ddata. Cofiwch, fodd bynnag, na allwn ôl-ddyddio unrhyw newidiadau yr ydych yn eu gwneud. Golgya hyn y gallech barhau i dderbyn gwybodaeth gan drydydd parti yr ydych wedi rhoi’r hawl iddynt gysylltu â chi, pan fyddwn wedi darparu eich manylion i’r trydydd parti hwnnw. Bydd yn rhaid ichi felly gysylltu â phob trydydd parti o’r fath os nad ydych bellach am dderbyn cylchlythyrau, ebyst hyrwyddo neu ddeunydd marchnata yn uniongyrchol ganddynt.

Newid Polisi

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn newydd ar y dudalen hon. Os ydych yn edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn gwybod pa wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut yr ydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu gyda phartïon eraill. p>

Cwestiynau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ddogfen hon neu ein gweithdrefnau cysylltwch â ni drwy’r dudalen cysylltwch â ni.