10 canolfan grefftau fendigedig

Ni fydd dwylo'r Cymry'n aros yn segur yn rhy hir. Rhwng yr holl lwyau caru a charthenni gwlân, efallai mai Cymru yw'r genedl fwyaf crefftus yn y byd.

 • Crafts

  Corris Craft, Powys, Mid Wales

  Cewch ddewis o blith naw gweithdy crefft yn y ganolfan fendigedig hon, gan ymweld â'r artistiaid yn eu stiwdios a'u gwylio wrth eu gwaith. Mae dewis helaeth o nwyddau unigryw wedi'u gwneud â llaw, gan gynnwys crochenwaith a mân bethau del - rhowch gynnig ar wneud rhai eich hunan. Os ydych chi'n llwglyd wedi hynny, mae dewis da o fwyd lleol yng nghaffi'r ganolfan.


 • Machinery at Melin Tregwynt textile mill, Pembrokeshire

  Melin Tregwynt Textile Mill, Pembrokeshire

   gan Jane Flanagan

  Fe ddechreuon nhw gynhyrchu gwlân ym Melin Tregwynt dros dri chan mlynedd yn ôl, ac mae'n dal yn un o'r mannau gorau i weld brodwaith cain, dillad, cyfwisgoedd, blancedi, carthenni a llawer mwy. Yn ogystal â'r gwaith gwlân celfydd mae yma gaffi lle gallwch ymlacio, oll o fewn tafliad pellen weu o'r arfordir, y clogwyni a golygfeydd godidog.


 • Craft Building

  Craft In The Bay, Cardiff Bay

  Mae Urdd y Gwneuthurwyr yn cynrychioli 74 o artistiaid yng Nghymru, ac yn rhedeg y ganolfan hon gyda'r nod o roi lle amlwg i'r crefftau cyfoes gorau yn y wlad mewn stiwdios ac arddangosfeydd, a thrwy roi cyfle i bobl gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai. Dewch i ddysgu popeth am decstilau, neu tretiwch eich hun i ambell beth.


 • Mae'r lle bach clyd yma ar odre'r bryniau wedi ennill sawl gwobr. Mewn un adeilad mae trysorfa o emwaith disglair, crefftau ac anrhegion, gydag uned wedi'i neilltuo'n arbennig ar gyfer croesbwytho. Mae digonedd o ddewis, a bwydlen helaeth o fwyd cartref yn y caffi drws nesaf. Cyfuniad perffaith o fwyd a chrefftau traddodiadol Cymreig.

 • Ruthin Statue

  Ruthin Craft Centre, North Wales

   gan ziggy ZOMba

  Mae'n werth dod i Ganolfan Grefft Rhuthun dim ond i weld yr adeiladau modern trawiadol, ond wrth fynd drwy'r drws fe welwch chi pam enwyd y lle ar y rhestr fer am Wobr y Gronfa Gelf. Mae'n lle ysbrydoledig i gael golwg ar y crefftau cyfoes gorau yng Nghymru, gydag arddangosfeydd sy'n newid bob amser a hyfrydwch Bryniau Clwyd yn gefndir i'r cyfan.


 • Mae'r Cymry wedi defnyddio llwyau caru i ddatgan eu teimladau rhamantus ers yr 17eg ganrif – ac fe welwch chi rai o bob lliw a llun yn y siop yma gyferbyn â Chastell Caerdydd. Ar ben hynny mae addurniadau, arfwisgoedd, mân bethau hanesyddol ac eitemau anghyffredin fel llusernau glowyr, yn ogystal â gemwaith Cymreig a Cheltaidd.


 • Traditional quilts hanging on the walls at Lampeter Quilt Centre, Ceredigion

  Quilts from Lampeter Quilt Centre, Ceredigion

   gan MorfuddNia

  Mae’r Ganolfan Gwiltiau’n olrhain hanes y cwilt Cymreig o’r 17eg ganrif hyd at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, a hynny mewn ffordd liwgar, bywiog ac yn llawn dychymyg. Agorwyd y ganolfan yn 2009 yn adeilad urddasol Neuadd Tref Llanbedr Pont Steffan, ac mae’n cyflwyno amrywiaeth o gasgliadau rhyngwladol, arddangosfeydd sy’n newid drwy’r amser a chyfleusterau o’r radd flaenaf.

 • Agorodd y ganolfan brysur hon ym 1989, ac erbyn heddiw mae'n fwrlwm o artistiaid a gweithdai ac yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae yma ddwy oriel hefyd lle gallwch edmygu gwaith y crefftwyr, a phrynu ambell i anrheg anarferol.

 • Efallai’n wir mai hon yw un o’r orielau harddaf a welwch chi erioed, ac mae’r ganolfan grefftau hon mewn casgliad o hen ysguboriau yn llawn ystafelloedd braf, golau. Dyma le dymunol iawn i gynnal arddangosfeydd o waith gwneuthurwyr galluog o Gymru, ac maen nhw hefyd yn cynnal dosbarthiadau ac yn gwerthu rhoddion prydferth yn y siop. Mae’n braf ymlacio yn y caffi, hefyd.


 • Selection of art and wooden craftwork at the Court Cupboard Gallery

  Court Cupboard Gallery, Abergavenny, South Wales Valleys

   gan Court Cupboard Gallery

  Mae'r oriel anarferol hon wedi'i gosod mewn hen adeiladau fferm sy'n bum canrif oed, ac yn sefyll drws nesaf i hen lys gyda chell danddaearol i garcharorion. Yma mae amrywiaeth o grefftwyr yn dangos eu doniau wrth nyddu, gweithio aur ac arian, gwneud gemwaith, gwneud gwaith gof, lliwio gwydr a gwneud mwclis, ac mae'r siop goffi'n braf iawn hefyd.