10 ffordd o ddathlu Dydd Santes Dwynwen

Rydym, wrth gwrs, yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar 25 Ionawr, ac o eira mynyddoedd Eryri i dir gwyllt Bannau Brycheiniog, mae yna nifer fawr o ffyrdd i ddathlu diwrnod mwyaf rhamantus calendr Cymru.

Darganfod Ynys Môn

Llanddwyn

Llanddwyn, Ynys Môn gan Wales on View

Yn swyddogol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae Môn yn lleoliad hyfryd, gydag arfordir heb ei ddifetha ar gyfer cerdded, trefi prydferth a digonedd o lefydd ar gyfer diod neu bryd o fwyd cysurus, mae’n lle rhamantus iawn. Ewch i weld Melin Llynnon yn ystod eich ymweliad; mae’n felin weithredol o’r 18fed ganrif yng nghanol golygfeydd godidog.

Byw yn y bryniau

Os ydych chi’n chwilio am ychydig o amser tawel gyda’ch gilydd, gallwch ddianc i gaban gwledig neu fwthyn hunanarlwy yn y bryniau. Byddai rhywle fel Lily Pond Lodge yn Aberhonddu’n berffaith: caban pren wrth bwll prydferth llawn bywyd gwyllt, yn guddiedig rhag pawb arall. Gyda llwybrau cerdded wrthlaw a golygfeydd dramatig rownd pob cornel, mae Aberhonddu yn fan gwych i ddianc iddo.

Edmygu gwir brydferthwch byd natur

Cyfunwch arhosiad ymysg y coed gyda chyfle i agosáu at natur. Mae Fforest yn lle perffaith i wneud hyn - yn unrhyw un o’u tri safle yng Ngheredigion - a gallwch brofi arhosiad ymlaciol yn y goedwig, nofio mewn dŵr naturiol ac archwilio’r coetiroedd. Bydd yn wyliau bythgofiadwy. Cerddwch ar hyd glogwyni Ynys Lochtyn gerllaw i weld golygfeydd hyfryd o’r môr, neu grwydro ar draws rhai o’r ceunentydd.

Rhuthun rhamantus

Ruthin Castle

Castell Rhuthun, Sir Ddinbych gan Dennis Bailey

Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru mae profiad chwedlonol go iawn yn aros amdanoch. Ganrifoedd yn ôl roedd ymwelwyr brenhinol yn aros ym moethusrwydd Castell Rhuthun. Ers hynny mae wedi ei addasu i fod yn westy neilltuol, ble gallwch ddewis i aros mewn ystafelloedd sydd â themâu anarferol ac wedi eu haddurno’n grand i blesio’r brenin neu’r frenhines rydych chi’n eu gwahodd!

Rhamant yn y Preseli

Mae bryniau hyfryd y Preseli’n wyllt a throellog, ac yn teimlo’n anghysbell iawn diolch i’r boblogaeth wasgaredig. Mae’n ddelfrydol ar gyfer mynd am dro tawel, preifat, yn eich gardd gefn anferthol. Wedi hynny, galwch draw i Felin Tregwynt, melin wlân wedi ei gwyngalchu mewn dyffryn coediog diarffordd, am gipolwg ar ddiwydiant gwlân traddodiadol Cymru. Efallai byddwch hefyd am brynu carthen gynnes i gwtsho oddi tanodd. Os ewch chi i Ddinbych-y-pysgod gerllaw, galwch am ginio yn Peppers – bistro bychan mewn oriel gelf.

Dod o hyd i dwyni tawel ar Benrhyn Gŵyr

Mae Penrhyn Gŵyr yn llawn traethau prydferth – dyma oedd y lle cyntaf yng Nghymru i gael ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae sawl rhan o’r arfordir yma yn cynnig mannau tawel, heddychlon i gariadon eistedd a myfyrio. Gwisgwch yn gynnes ac ymuno â’ch cymar i wylio’r machlud yng Nghastell Pennard, neu yfed siocled poeth gyda golygfa o Fae Rhosili ym mistro The Bay.

Datgysylltu o’r rhwydwaith

Elan Valley, Mid Wales

Cwm Elan, Canolbarth Cymru

Mae dod o hyd i amser ar eich pen eich hun yn hawdd yng Nghwm Elan. Mae cymaint i’w archwilio a’i chwilota, bydd gennych chi ddim amser i chwilio am 4G. Yn ymestyn dros 72 milltir sgwâr, mae yna lwybrau cerdded di-ben-draw ymysg bywyd gwyllt, nifer o argaeau a chronfeydd dŵr o oes Fictoria a digonedd o lwybrau beicio. Dyma oedd y parc mewn perchnogaeth breifat, ond sy’n hygyrch i’r cyhoedd, cyntaf i ennill statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol. Beth sy’n fwy rhamantus na syllu ar y sêr gyda’ch gilydd?

Tretiwch nhw ac aros yn The Grove

The Grove, Narberth.

The Grove, Arberth gan Owen Howells

Ewch â’ch cariad am benwythnos rhamantus yn un o westai bach bwtîc gorau Cymru. Mae gan The Grove yn Arberth gynnig arhosiad rhamantus – dychmygwch champagne, siocled a dwsin o rosynnau cochion yn aros amdanoch wrth i chi gyrraedd, yn ogystal â bwydlen swper a choctels flasus. Mae tref Arberth gerllaw yn rhamantus hefyd, gyda siopau bach annibynnol, tai te cysurus a chyflymder hamddenol i fywyd.

Ymweld â Bae hyfryd Caerdydd

Fabulous Welshcakes

Picau ar y maen gan Fabulous Welshcakes
Cymerwch gam yn ôl o brysurdeb canol y ddinas a chrwydro’r Bae. Beth am fwynhau sioe yng nghanolbwynt diwylliant y Bae, Canolfan Mileniwm Cymru? Neu beth am wledda ar y bwyd blasus sydd ar gael yn y llefydd bwyta annibynnol? Mae gan deisennau bach Portiwgeaidd Nata & Co enw da iawn, tra fod Fabulous Welshcakes yn rhagori gyda fersiynau cyfoes a thraddodiadol o’n hoff ddanteithion Cymreig. Coronwch ddiwrnod i’r brenin gyda thaith ramantus ar gwch o amgylch dyfrffyrdd Caerdydd.

Mwynhau brêc champagne rhamantus

Ynyshir Hall, Machynlleth

Ynyshir, Machynlleth gan Ynyshir

Mae Ynyshir, sydd berchen ar bedwar rhosglwm AA a seren Michelin, yn westy gwledig a bwyty moethus ar gyrion Machynlleth fyddai’n medru meddalu’r galon galetaf. Sbwyliwch eich hunain gydag arhosiad yn un o’u hystafelloedd crand, ble gallwch archebu therapydd ar gyfer triniaethau megis tylino neu adweitheg. Yna, profwch un o’r bwydlenni blasu sydd ar gael yn y bwyty, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau, gyda gwydraid o rhywbeth byrlymus. Bydd y staff yn mynd allan o’u ffordd i sicrhau fod eich achlysur arbennig yn berffaith, felly os ydych chi’n trefnu rhywbeth hollbwysig, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod iddynt.

Lawrlwythwch neu argraffwch gerdyn hyfryd i ddathlu Dydd Santes Dwynwen