Y Canolbarth Hygyrch

Cewch groeso cynnes ble bynnag y byddwch yn aros yn y Canolbarth yn ogystal ag anturiaethau arswydus, teithiau hamddenol ar gamlesi a chanolfannau diwylliannol llawn bwrlwm, i gyd yn addas i bobl anabl.

Ble i fynd a beth i'w wneud

Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Red Kite soaring through the sky

Red Kite
Bwlch Nant yr Arian yw un o'r llefydd gorau yng Nghymru i weld barcutiaid cochion. Gallwch weld yr adar mawreddog yma'n plymio drwy'r coed i gael eu bwydo bob prynhawn, fel rhan o gynllun cadwraeth sydd ar waith ers blynyddoedd bellach. Mae Llwybr y Barcud yn addas i bobl o bob gallu ac mae'n mynd o'r ganolfan ymwelwyr ecogyfeillgar draw at ben arall y llyn lle bydd y barcutiaid yn bwydo.

Taith ar gamlas, Aberhonddu

Dragonfly Cruises canal boat on the Monmouthshire and Brecon Canal

Dragonfly Cruises on the Monmouthshire and Brecon Canal, Brecon Beacons gan Tiegan Nealy
Mae cwmni Dragonfly Cruises yn cynnig taith hamddenol am ddwy awr a hanner ar hyd Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu rhwng Aberhonddu a Brynich, mewn cwch cul lliwgar sydd â lle i ddwy gadair olwyn. Mae teclyn i godi cadair olwyn o ymyl y cei, a cheir toiled hygyrch yn Theatr Brycheiniog gerllaw.

Amgueddfa Celf Gyfoes Cymru (MOMA), Machynlleth

The Old Tannery, a new gallery within MOMA Wales

MOMA Wales in Machynlleth, Mid Wales gan old_b1oke
Pan droswyd hen gapel y Methodistiaid ym Machynlleth i fod yn oriel ar gyfer celf gyfoes o Gymru a pherfformiadau, gwnaethpwyd pob ymdrech i'w gwneud mor hygyrch â phosib. Wrth ymweld â MOMA Cymru gallwch ymlacio dros baned o goffi a theisen yng Nghaffi Glas.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

National Library of Wales

National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion

Yn y llyfrgell hawlfreiniol hon a saif wrth ymyl campws Prifysgol Aberystwyth, mae casgliad aruthrol o fawr sy'n cynnwys llawysgrifau Cymraeg prin. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn hygyrch drwyddi draw, gyda drysau awtomatig wrth y fynedfa, tri thoiled i bobl anabl, cadeiriau olwyn y gall ymwelwyr eu benthyg a dŵr ar gael i gŵn cymorth.

Castell Powis, Y Trallwng

Powis Castle and statue

Powis Castle, Mid Wales
Mae rhai rhannau o'r safle hanesyddol godidog hwn yn anodd eu cyrraedd mewn cadair olwyn. Fodd bynnag, mae yna fws mini sydd wedi'i addasu i gludo pobl mewn cadair olwyn, a gall unrhyw un sy'n cael trafferth symud gael lifft o'r maes parcio i'r castell a'r Hen Stablau, lle mae amgueddfa sy'n cynnig taith rithiol, ac i'r llwybr heb risiau drwy'r gerddi.

Canolfan Awyr Agored Red Ridge, Powys

A girl learning to climb at the Activities For All course at Red Ridge Outdoor Centre

Activities For All at the Red Ridge Outdoor Centre near Welshpool, Mid Wales gan Red Ridge Outdoor Centre
Mae Red Ridge yn un o'r canolfannau cyntaf a sefydlodd Adventure for All, cylch o ganolfannau sy'n rhoi'r cyfle i bobl o bob gallu wireddu eu potensial drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored o dan oruchwyliaeth agos. Os hoffech chi roi cynnig ar fynd mewn canŵ, abseilio, dringo, reidio gwifren sip neu gyfeiriannu, dyma'r lle i chi.

Mwy o atyniadau yn y Canolbarth

Ble i aros

Bythynnod Eco Dyffryn Crai

The exterior of the Poplar Tree Eco Lodge

Poplar Tree Eco Lodge near Sennybridge, Brecon Beacons gan Brecon Cottages
Yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog saif dau fwthyn o gerrig a phren sy'n cynnig lle moethus a modern i ddod ar wyliau, ac yn defnyddio'r dechnoleg eco ddiweddaraf. Gallwch holi am rentu un o'r ceir trydan. Ym mwthyn y Ffawydden mae pedair ystafell wely, ac ym mwthyn y Boplysen ceir pump. Mae pob un ohonynt ag ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod wedi'i addasu ar gyfer pobl anabl.

Gwesty Knighton, Trefyclo

The Knighton Hotel sign outside the building

The Knighton Hotel, Mid Wales gan Sela Yair
Mae Gwesty Knighton yn dod â naws gyfoes i'r adeilad hanesyddol hwn, ac maent wedi gosod ystafell wely bwrpasol gydag ystafell wlyb i ddefnyddwyr cadair olwyn, ac mae sawl un o'r ystafelloedd eraill hefyd ag ystafell wlyb i rai sy'n cael trafferth symud. Mae'r grisiau cantalibra anarferol yn werth eu gweld, ond mae lifft yn mynd i bob llawr hefyd.

Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Exterior of the Metropole Hotel in Llandrindod Wells

The Metropole Hotel in Llandrindod Wells, Mid Wales
Y gwesty crand hwn oedd y mwyaf yng Nghymru pan agorodd ei ddrysau yn y 1890au. Aeth blynyddoedd lawer heibio ers hynny, ond yr un teulu sy'n dal wrth yr awenau yng Ngwesty'r Metropole. Ceir dwy ystafell sydd wedi'u haddasu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, a theclyn i godi cadair olwyn i'r pwll nofio braf dan do. Mae lifft yn mynd i bob llawr.

Old Radnor Barn, Talgarth

Arferai'r adeilad rhestredig gradd II yma fod yn floc stablau, ond bellach mae wedi'i drosi'n lle gwely a brecwast braf iawn, o fewn tafliad carreg i ganol Talgarth, nid nepell o'r Mynydd Du. Ceir ystafelloedd ar y llawr gwaelod â mynedfeydd gwastad sy'n addas i bobl hŷn neu bobl anabl, a'r tu allan mae gardd hyfryd i chi ymlacio ynddi.

Plas Dolguog, Machynlleth

Plas Dolguog in Machynlleth, Mid Wales gan Sarah Joy
Saif Plas Dolguog ar gyrion Machynlleth, ac oddi yno cewch olygfeydd godidog o Fro Dyfi ac Eryri. Mae'r gwesty gwledig hwn yn cynnig pedair ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod, ac er nad ydynt wedi'u haddasu ar gyfer cadair olwyn, maent yn addas i bobl hŷn â phobl sy'n cael rhywfaint o drafferth symud. Croeso i gŵn cymorth cofrestredig.

Yr Hen Stablau, ger Machynlleth

The traditional farmhouse kitchen at Yr Hen Stablau

Yr Hen Stablau in Machynlleth, Mid Wales gan Yr Hen Stablau
Bwthyn â thair ystafell wely yw'r Hen Stablau mewn lle tawel braf uwchlaw Bro Dyfi. Mae'r llawr gwaelod i gyd yn hygyrch, gan gynnwys ystafell wely a chawod. Gellir darparu teclyn codi ar gais.