Mynd i bob twll a chornel o'r Gorllewin

Mae'n werth dod i Orllewin Cymru i ryfeddu at y traethau hyfryd, y gwarchodfeydd natur a'r safleoedd hanesyddol. Os ydych chi'n anabl gallwch fwynhau popeth i'r eithaf a dewis un o blith amrywiaeth helaeth o lefydd hygyrch i aros yn yr ardal.

Llefydd i fynd a phethau i'w gwneud

Arfordira Celtic Quest, Sir Benfro

Two disabled people coasteering on the Pembrokeshire coast with Celtic Quest

Celtic Quest Coasteering in Pembrokeshire gan Celtic Quest Coasteering
Mae Celtic Quest yn arbenigo mewn arfordira, a gallant addasu eu gweithgareddau cyffrous ar gyfer bron pawb, gan gynnwys oedolion a phlant sy'n fyddar, yn ddall neu â nam ar eu clyw neu'u golwg, yn ogystal â rhai sydd ag anawsterau dysgu ac yn cael trafferth symud. Gyda'r cyfarpar i gyd amdanoch byddwch yn arnofio'n rhwydd ar wyneb y dŵr, felly does dim rhaid i chi fedru nofio'n dda hyd yn oed.

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, Abertawe

360 Beach and Watersports in Swansea

360 Beach and Watersports, Swansea
Mae'r ganolfan fendigedig hon wastad ar flaen y gad wrth hybu Bae Abertawe fel lle gwych am chwaraeon dŵr. Adeilad modern yw Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 sydd wedi'i ddylunio'n dda ac yn gwbl hygyrch. Ceir cyfleusterau parcio a thoiled Changing Places o'r radd flaenaf i bobl anabl ei ddefnyddio gyda chymorth neu ar ben eu hunain. Os hoffech chi fynd i grwydro ar y traeth, mae cadeiriau olwyn arbennig ar gael hefyd.

Fferm Folly, ger Cilgeti

A lemur at Folly Farm, Pembrokeshire gan Raynah Thomas
Ble arall allech chi dreulio diwrnod yn anwesu anifeiliaid fferm, bwydo pengwiniaid a chwyrlïo drwy'r awyr ar hen reid ffair? Mae Fferm Folly yn dathlu treftadaeth amaethyddol Sir Benfro ac yn cynnig llond trol o hwyl i'r teulu oll. Er bod rhai mannau'n mynd yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb, mae modd mynd i bron pob cwr o'r parc mewn cadair olwyn - gan gynnwys yr Olwyn Fawr.

Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru yn Llanelli, Sir Gâr

Some visitors feeding swans by hand at Llanelli Wetlands Centre

Bird feeding at WWT Llanelli, Carmarthenshire gan WWT
Daw adar y dŵr a thrychfilod o bob math i wneud eu cynefin yng Nghanolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru. Mae'r staff yn deall anghenion pobl anabl yn dda, a byddant yn barod i helpu gydag unrhyw beth, o gario hambwrdd i gynghori pa lwybrau yn y ganolfan sydd fwyaf gwastad. Does dim grisiau wrth fynedfeydd y cytiau gwylio adar.

Gardd Fotaneg Cymru, Sir Gâr

National Botanic Garden

National Botanic Garden, Carmarthenshire
Cewch wledd i'r synhwyrau yn yr Ardd Fotaneg ymhlith yr arddangosfeydd garddwriaethol o dan do Tŷ Gwydr bendigedig Norman Foster. Gellir mynd mewn cadair olwyn i weld bron pob planhigyn, a mynd i'r ardd synhwyraidd. Darperir digonedd o gadeiriau olwyn, ac mae gwirfoddolwyr yn cludo pobl ar fygi trydanol rhwng y Tŷ Gwydr a'r bwyty.

Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi

The exterior of the Oriel y Parc gallery

Oriel y Parc, Sir Benfro

 gan Dubris
Mae'r campwaith pensaernïol hwn yn un o ganolfannau gwybodaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a hefyd yn oriel gelf gyfoes, ac mae pelydrau'r haul yn llifo drwy'r ffenestri mawr llydan. Bydd y staff bob amser yn barod i helpu, ac mae caffi hyfryd Oriel y Parc yn gwbl hygyrch hefyd. Gallwch gael clustffonau i glywed sylwebaeth wrth fynd o amgylch yr oriel.

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

St David's Cathedral in St Davids, Pembrokeshire

St David's Cathedral, Pembrokeshire gan seentwistle
Mae'n syndod bod yr eglwys gadeiriol odidog hon yn Sir Benfro mor hawdd ei chyrraedd i bobl sy'n cael trafferth symud. Ers canrifoedd deuai pererinion yr holl ffordd o'r Popls i lawr y grisiau hir a elwid y Deugain Erthygl Namyn Un, ond mae croeso i chi fynd mewn cadair olwyn yn syth drwy'r fynedfa dde-orllewinol.

Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru, Cilgerran

Welsh Wildlife Centre in Cilgerran, Pembrokeshire

The Welsh Wildlife Centre in Cilgerran, Pembrokeshire
Dyma adeilad golau, braf o bren a gwydr, gyda lifftiau i gadeiriau olwyn fel bod pawb yn medru mwynhau'r golygfeydd godidog dros Gorsydd Teifi yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Cymru. Efallai y cewch gip ar ambell i aderyn prin, yn enwedig yn y gaeaf pan fydd adar dŵr yn heidio yma. Gallwch grwydro mewn cadair olwyn ar Lwybr y Dyfrgi sydd â chwt gwylio adar hygyrch yn y pen draw.

Llefydd i aros

The Barn, Fferm Ty’n Cellar, ger Margam, Castell-nedd Port Talbot

Mae lle gwely a brecwast penigamp yn Nhy’n Cellar mewn ysgubor restredig Gradd II a droswyd yn ofalus gyda defnyddiau traddodiadol. Ceir ystafell wely ar y llawr gwaelod gydag ystafell wlyb wedi'i haddasu ar gyfer pobl hŷn, defnyddwyr cadair olwyn a phobl eraill sy'n cael trafferth symud. Mae modd mynd mewn cadair olwyn ar y patio ac i'r maes parcio hefyd.

The Granary, Fferm Clynfyw, Boncath, Sir Benfro

Clynfyw Farm, Pembrokeshire gan Chris Phillips
Mae'r bwthyn hwn ar Fferm Clynfyw wedi ennill gwobrau am gynnig llety sy'n addas i gadair olwyn, gydag addasiadau a chyfarpar defnyddiol wrth law, oll mewn tŷ bach twt a braf. Ceir tair ystafell wely, dwy ystafell wlyb ac ystafell ymolchi, i gyd ar un llawr. Mae'r perchnogion yn gweithredu cynllun i anfon unrhyw gyfarpar na ddefnyddir at bobl mewn angen yn y trydydd byd.

Ash Tree Lodge a Bwthyn Stangwrach, Llanfynydd, Sir Gâr

Dyluniwyd y ddau fwthyn hunanarlwyo yma gyda golwg ar fodloni anghenion pawb, ac mae digonedd o le i deulu mawr neu grŵp wrth logi'r ddau gyda'i gilydd – mae pedair ystafell wely yn Ash Tree Lodge a thair ym Mwthyn Stangwrach. Yn y naill fwthyn a'r llall mae ystafelloedd mawr sy'n addas i gadeiriau olwyn, ystafelloedd gwlyb ar y llawr gwaelod a gerddi hyfryd, hygyrch.

Kiln Park, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Kiln Park, Pembrokeshire gan Haven
Saif parc gwyliau Kiln Park ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae'r rhan helaeth ohono ar dir gwastad, gyda rhwydd hynt i fwynhau'r haul a'r tywod hyfryd ar Draeth y De yn Ninbych-y-pysgod, sydd wedi ennill Baner Las. Cynigir carafanau statig wedi'u haddasu, gyda rampiau, drysau llithro a chawodydd hawdd mynd i mewn iddynt. Mae cwmni Haven yn hyfforddi swyddogion anghenion arbennig i roi cyngor i chi ar y dewisiadau.

Gwesty Parc y Strade, Llanelli, Sir Gâr

The adapted walk in wet room ensuite at the Stradey Park Hotel

Adapted wet room at the Stradey Park Hotel in Llanelli, Carmarthenshire gan Stradey Park Hotel
Mae'r gwesty mawr hwn yn gymysgedd o arddulliau Edwardaidd a chyfoes, ac mae'n bluen amlwg yn het tref Llanelli. Ar lawr gwaelod Gwesty Parc y Strade mae tair ystafell wely â chawodydd en suite sy'n addas i rai sy'n cael trafferth symud, a dwy ystafell wely sy'n addas i gadeiriau olwyn (un â gwely dwbl ac un â phâr o welyau) gyda drws yn mynd rhyngddynt ac ystafell wlyb wedi'i haddasu. Gallwch gysylltu â'r we yn ddiwifr ym mhob rhan o'r gwesty.

Canastan Oaks, ger Arberth, Sir Benfro

Penderfynodd perchnogion Canaston Oaks fynd amdani mewn steil wrth drosi casgliad o adeiladau fferm i greu llety gwely a brecwast chwaethus a saif yng nghanol gerddi prydferth, braf. Ceir saith ystafell wely en suite, pob un ohonynt ar y llawr gwaelod a gyda drysau llydan. Yn nwy o'r ystafelloedd mae ystafelloedd gwlyb moethus sy'n addas i gadeiriau olwyn.

Y Plough, Rhosmaen, Sir Gâr

Ym mhrydferthwch Dyffryn Tywi saif gwesty pedair seren chwaethus a dymunol iawn sydd wedi ennill gwobr yr AA am y bwyty bendigedig. Moethusrwydd yw popeth yn y Plough, ac mae dwy ystafell wely hyfryd sy'n addas i bobl anabl, gyda gwelyau mawr, ystafelloedd gwlyb modern a chadeiriau cyfforddus. Yn un o'r ystafelloedd gallwch fynd ar y balconi mewn cadair olwyn a mwynhau golygfeydd godidog o'r gerddi a chefn gwlad. Mae'r lolfa, y bar a'r mannau cyhoeddus i gyd yn hawdd eu cyrraedd ar y llawr gwaelod.

Mwy o wybodaeth am wyliau hygyrch yng Nghymru.