Hysbysiad Preifatrwydd - Arolwg Dilynol

Mae Croeso Cymru yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Croeso Cymru yw adran marchnata twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Ar ôl cwblhau Arolwg Dilynol Croeso Cymru ar wefan contractwr Croeso Cymru, cesglir y wybodaeth a roddwyd gennych ar yr arolwg gan y cwmni ymchwil dan gontract i'w werthuso ar ein rhan. Byddwn yn cadw eich data personol am 28 diwrnod o ddyddiad cau'r gystadleuaeth, ac yna’n cael ei ddileu ar ôl gweinyddu a dyfarnu’r wobr. Drwy gyflwyno cais i ennill gwobr, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau a'r amodau hyn. Drwy gyflwyno cais i ennill gwobr, rydych yn cytuno i unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych gael ei gadw a’i ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr neu ei asiantiaid a’i gyflenwyr i weinyddu’r raffl (Arolwg Dilynol Rafflau Croeso Cymru - Telerau ac amodau).

Mae croeso ichi ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ddatdanysgrifio mewn unrhyw e-bost a anfonwyd gennym neu drwy anfon e-bost at info@visitwales.com. Cewch hefyd gysylltu â chanolfan cyswllt Croeso Cymru am ddim yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon ar 0333 006 3001 yn ystod yr oriau agor rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Gan ddilyn arferion safonau y diwydiant, os byddwch yn datdanysgrifio caiff eich cyfeiriad e-bost ei gadw ar restr atal i sicrhau na fyddwch mwyach yn cael e-byst gan Croeso Cymru. Rydym yn diweddaru’n manylion cyswllt yn reolaidd a byddwn yn tynnu’ch manylion oddi ar ein system os nad ydych yn agor unrhyw e-byst gennym dros gyfnod o dair blynedd.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, mae croeso i chi gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
Cyfeiriad e-bost:    DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU:

Cyfeiriad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Llinell Gymorth 029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)
Gwefan www.ico.org.uk