Mae Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA ar y gorwel

Pêl-droed Cynghrair Pencampwyr UEFA ar y cae

Pêl-droed Cynghrair Pencampwyr UEFA

 gan Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Does dim llawer o amser i fynd bellach cyn y gêm fawr pan fydd y ddau dîm olaf yng Nghynghrair Pencampwyr UEFA, Real Madrid a Juventus, yn mynd benben â’i gilydd yn y gêm derfynol ar 3 Mehefin 2017. Disgwylir y bydd dros 200,000 o gefnogwyr pêl-droed yn dod i Gaerdydd wrth i’r gêm gael ei chynnal yn stadiwm chwaraeon fwyaf Cymru. I wneud yn siŵr eich bod chi’n cael y gorau o’ch ymweliad â phrifddinas Cymru, dyma gyngor neu ddau gan ein harbenigwyr ar y ddinas.

Teithio i Gaerdydd

Gallwch ddod i Gaerdydd mewn car, bws, trên, beic, awyren neu hyd yn oed dros y môr. Mae hi’n hawdd i yrwyr gael mynediad i’r ddinas ar hyd yr M4 a’r rhwydwaith cyfagos o briffyrdd. I’r rhai sy’n cael eu gyrru yma, bydd bysus lleol yn galw ynghanol y ddinas. Dydy Maes Awyr Caerdydd ond 30 munud i ffwrdd o ganol y ddinas!

Teithio yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos

Fe fyddwch chi’n teimlo’n gartrefol iawn yng Nghaerdydd mewn byr amser. Mae popeth yn eithaf agos at ei gilydd, felly mae hi’n ddigon rhwydd mynd o un pen i’r llall yn weddol gyflym. Neilltuwyd ardaloedd o ganol y ddinas ar gyfer cerddwyr yn unig neu lle mae rheolaeth ar drafnidiaeth. Mae’r ddinas yn lle dymunol iawn i gerdded a beicio. Gallwch deithio allan o’r canol gan ddefnyddio’r gwasanaethau bws a thrên yn ogystal â gwasanaeth tacsi. Ewch i Traveline Cymru i gael mwy o fanylion neu’r wybodaeth ddiweddaraf.

Mae hi’n bwysig cofio na fydd unrhyw draffig yn cael mynd i Fae Caerdydd am bedwar diwrnod, a bydd ffyrdd ar gau am 24 awr ar draws llawer o’r ddinas ar ddiwrnod y gêm. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Ble i wylio

Dim ond cefnogwyr sydd â thocyn fydd yn cael mynd yn agos at y stadiwm ar ddiwrnod y gêm derfynol. Nid oes ardal swyddogol ar gyfer cefnogwyr i wylio’r gêm, ond bydd y ddinas yn ferw o gyffro, gan wneud y ddinas gyfan yn ardal i gefnogwyr! O ran cael peint, mae tafarn y Gatekeeper ar Stryd Westgate yn agos iawn i’r stadiwm. Mae digon o sgriniau yno a phrisiau teg ar y diodydd. Mae digonedd o le i eistedd yn y Prince of Wales ar Heol Eglwys Fair, ac mae yno sgrin 20 troedfedd (6m) yn hongian o’r nenfwd, felly dylech weld y cyfan ar hwnnw. Mae digonedd o sgriniau, diodydd ardderchog a dewis o femorabilia pêl-droed i’w cael yn y Mochyn Du ger Ffordd y Gadeirlan hefyd.

Gŵyl Pencampwyr UEFA

Bachgen yn chwarae pêl-droed tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Bydd Gŵyl Pencampwyr UEFA yn cymryd lle ym Mae Caerdydd am bedwar diwrnod rhwng 1 - 4 Mehefin. Bydd llwyfan perfformio yn Roald Dahl Plass, lle bydd perfformiadau gan artistiaid lleol a rhyngwladol, bandiau a DJs, gydag adloniant i’r teulu cyfan yn digwydd hefyd.

Bydd cae pêl-droed gwahanol iawn - cae pêl-droed sy’n arnofio - yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynnal gêm y Gwir Bencampwyr gydag arwyr o fyd pêl-droed, ar 2 Mehefin. Bydd gêm bêl-droed cerdded, timau o ffoaduriaid lleol a gêm ryngwladol ar gyfer y rhai sy’n drwm eu clyw, a llawer mwy. Yn ogystal bydd Oriel y Pencampwyr yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 31 Mai ymlaen, i ddathlu pêl-droed ar lawr gwlad, cymunedau a sêr mwyaf y gamp.