Gwybodaeth am y cynllun graddio

Beth mae graddio yn ei olygu i chi?

Pan fyddwch yn dewis llety gwyliau, dylech edrych am nod ansawdd Cymru a roddir gan y cynllun asesu ansawdd swyddogol sydd ar waith ledled Cymru. Gallwch fod yn hyderus ein bod wedi archwilio’r llety cyn i chi gyrraedd.

A oes unrhyw wahaniaeth rhwng cynllun graddio Croeso Cymru a chynlluniau graddio eraill?
Erbyn hyn, mae’r holl gyrff asesu cenedlaethol (Croeso Cymru, Visit England, VisitScotland a’r AA) yn defnyddio’r un meini prawf i asesu llety gwyliau ac yn rhoi gradd o un i bum seren.

Mae’r sêr yn seiliedig ar y cyfleusterau sydd ar gael ac ar ansawdd y profiad drwyddo draw.

Sut ydym ni’n asesu llety?

Mae tîm o aseswyr proffesiynol Ansawdd Cymru’n ymweld â phob llety bob yn ail flwyddyn, gan gynnwys llety sy’n cael ei reoli gan asiantaethau hunanddarpar. Croeso Cymru yw prif asiantaeth asesu llety Cymru.

Beth yw ystyr y graddau sêr?

Mae busnesau sy’n cael eu graddio’n cael gradd o un i bum seren ar sail eu cyfleusterau ac ansawdd y profiad drwyddo draw.
I bennu gradd sêr busnes, rydym yn ystyried tair elfen. 

1. Ansawdd y busnes

Mae ein Haseswyr Ansawdd yn asesu pob agwedd ar y busnes ac yn rhoi sgôr sy’n gyfystyr â lefel ansawdd. Defnyddir graddfa o un i bump – mae ansawdd rhagorol yn cael sgôr o bum pwynt, mae ansawdd derbyniol yn cael sgôr o un pwynt.

Ansawdd rhagorol: 5 pwynt 
Ansawdd da iawn: 4 pwynt
Ansawdd da: 3 phwynt 
Ansawdd gweddol dda: 2 bwynt
Ansawdd derbyniol: 1 pwynt

Ar ôl asesu pob agwedd, mae’r sgoriau’n cael eu hadio at ei gilydd i gyfrif sgôr ansawdd y busnes cyfan.

2. Cysondeb ar draws prif rannau’r busnes

Yna, mae’r Aseswyr Ansawdd yn chwilio am gysondeb ar draws prif rannau’r busnes. Mae’n gwneud hyn i sicrhau nad yw un rhan o’r busnes, sydd wedi cael marc uchel, wedi codi canran gyffredinol y busnes i lefel y radd sêr nesaf, gan roi camargraff i westeion am yr ansawdd drwyddo draw. Mae’n hollbwysig bod ansawdd prif rannau’r busnes yn cyfateb i radd gyffredinol y busnes.

3. Cyfleusterau gofynnol

Bydd yr Aseswyr Ansawdd yn sicrhau bod unrhyw gyfleusterau neu wasanaethau ychwanegol sy’n ofynnol ar lefel benodol, ynghyd â’r rheini sy’n ofynnol ar bob un o’r lefelau sêr blaenorol, yn bresennol a’u bod ar gael i westeion. Mae ymchwil yn dangos po uchaf y radd, po fwyaf o gyfleusterau a gwasanaethau y mae cwsmeriaid yn eu disgwyl.

A yw gradd sêr is yn gyfystyr ag ansawdd is?

Gall ansawdd llawer o’r llety sydd wedi cael gradd sêr is fod yn uchel, ond nid yw’r lleoliadau hyn yn bodloni’r holl ddisgwyliadau o ran cyfleusterau a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r graddau sêr uwch. Er enghraifft, mae Croeso Cymru yn defnyddio meini prawf gwahanol, a llawer mwy ohonynt, pan fydd yn asesu gwestai na phan fydd yn asesu llety gwesteion (e.e. lleoliadau gwely a brecwast, tai llety).  

Mae hyn yn seiliedig ar ymchwil sy’n dangos bod cwsmeriaid yn disgwyl i westai, o’u hanfod, ddarparu mwy o gyfleusterau na lleoliadau gwely a brecwast a thai llety. Mae’r meini prawf graddio’n adlewyrchu hyn, felly mae’n arbennig o bwysig nad ydych yn cymharu gradd pedair seren llety gwesteion â gradd pedair seren gwesty. Maent yn seiliedig ar feini prawf gwahanol.

Rydym yn argymell eich bod bob amser yn cysylltu â’r llety cyn i chi gadw ystafell i gadarnhau ei fod yn darparu’r gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd eu hangen arnoch. Bydd yn barod iawn i’ch helpu.

Beth yw’r gwahanol gategorïau o lety?

Mae gwahanol fathau o lety ar gael, felly mae gwahanol gynlluniau graddio ar gael ar eu cyfer. I’ch helpu i ddewis, mae’r cynllun graddio newydd yn cynnwys “dynodydd” sy’n disgrifio’r math o lety y gallwch ddisgwyl ei gael – er enghraifft:

Gwestai – hwn yw’r term safonol ar gyfer y rhan fwyaf o’r busnesau o’r math hwn, ond gallech hefyd ddod ar draws amryw o ddisgrifiadau eraill sy’n gysylltiedig â steil neu faint y gwesty, fel a ganlyn
Mae Gwestai Bach yn cyfeirio at fusnesau sy’n darparu amryw o wasanaethau gwesty ac sy’n wahanol oherwydd nifer yr ystafelloedd sydd ar gael – llai nag ugain fel rheol – ac fe’i defnyddir yn ôl disgresiwn y perchennog.
Mae gan Westai Gwledig lawer o dir neu erddi ac maent wedi’u lleoli mewn mannau gwledig neu led-wledig, gan roi pwyslais ar dawelwch a llonyddwch.
Mae Gwestai Trefol wedi’u lleoli yng nghanol trefi neu ddinasoedd ac mae ansawdd y ddarpariaeth yn uchel, gyda steil neilltuol. Maent yn darparu gwasanaeth personol iawn. 
Mae Gwestai Metro wedi’u lleoli yng nghanol trefi a dinasoedd ac maent yn darparu holl wasanaethau gwesty, ac eithrio cinio. Maent o fewn tafliad carreg at amryw o lefydd bwyta.
Mae Gwestai Pris Rhesymol bob amser yn rhan o grŵp o westai â ‘brand’ sy’n darparu cyfleusterau en suite glân a chyfforddus, gwasanaeth archebu 24 awr a chyfleusterau o safon gyson.
Mae Llety Gwesteion yn cwmpasu popeth, o leoliadau gwely a brecwast ag un llofft i leoliadau mwy yn ein trefi gwyliau glan môr a all fod yn lleoliadau trwyddedig sy’n darparu cinio.
Mae lleoliadau Gwely a Brecwast fel rheol yn darparu ar gyfer hyd at chwe pherson. Mae’r profiad yn debyg i fod yn westai arbennig yng nghartref rhywun.
Mae Ffermdai hefyd yn darparu gwely a brecwast, a chinio weithiau, a hynny bob amser ar fferm.
Fel rheol, ceir mwy na thair llofft mewn Tai Llety ac mae’n bosibl y byddant yn darparu cinio i’w gwesteion. Mae gan rai ohonynt drwydded.
Mae’r term Bwytai â Llofftydd yn disgrifio’r sefydliadau hyn i’r dim. Y bwyty yw’r prif fusnes ac mae ganddynt drwydded.
Tafarnau â llofftydd sy’n gweini bwyd gyda’r hwyr, yn ogystal â brecwast, yw Tafarnau.
Llety Hunanddarpar: bythynnod a fflatiau lle gallwch chi fwynhau holl gysuron cartref oddi cartref.
Fflatiau â Gwasanaeth: fel arfer, mae’r rhain mewn blociau pwrpasol ac maent yn gartref oddi cartref gydag amrywiaeth helaeth o wasanaethau.
Pentrefi Gwyliau: mae’r disgrifiad hwn yn cynnwys gwahanol fathau o lety ar safle mawr. Mae amrywiaeth o gyfleusterau ar gael hefyd, a gall y rhain fod wedi’u cynnwys yn y pris ai peidio.
Parciau Teithio: maent yn croesawu carafanau teithiol, pebyll ar drelar a chartrefi modur.
Parciau Gwersylla: maent yn croesawu ymwelwyr â phebyll.
Parciau Gwyliau: gallwch rentu carafán sy’n gartref gwyliau, bwthyn pren neu gaban gwyliau.
Llety Campws – mae’r cynllun llety campws yn cynnwys y prifysgolion a’r colegau hynny sy’n gallu darparu llety i ymwelwyr yn ystod gwyliau’r sefydliad ar sail gwely a brecwast neu hunanddarpar. Yn aml, mae’r ystafelloedd yn rhai en suite ac mae digonedd o ystafelloedd sengl ar gael sy’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau mawr.
Llety Hostel – yn aml mewn llety o’r fath, ceir ystafelloedd a rennir gyda bynciau. Gall fod ystafelloedd i deuluoedd – gyda chyfyngiadau o ran mynediad o bosibl – a gall fod cyfleusterau arlwyo neu hunanddarpar.
Llety Grŵp – mae llety o’r math hwn fel arfer yn darparu ar gyfer grwpiau mewn llofftydd a rennir. Gall ddarparu prydau neu gyfleusterau hunanddarpar.
Llety Gweithgaredd – mae llety o’r math hwn yn darparu ar gyfer grwpiau fel rheol, ond nid yn unig, ac mae’n darparu gweithgareddau wedi’u hachredu ar y safle neu gerllaw.
Llety Bacpacwyr – mae llety o’r fath yn debyg i hostel, ond gall fod yn cael ei redeg ar sail lai ffurfiol. Yn aml, mae’n fwy priodol ar gyfer teithwyr annibynnol – mae’n bosibl na fydd yn derbyn grwpiau teuluol.
Tŷ Bynciau – llety gwledig sy’n darparu ar gyfer grwpiau ac unigolion. Efallai na fydd llawer o wasanaethau na chyfleusterau ar gael, ond bydd cyfleusterau hunanddarpar ar gael.
Ysguboriau Gwersylla – nid yw’r math hwn o lety’n cael gradd sêr. A hwythau’n aml yn cael eu disgrifio fel “pebyll cerrig”, maent yn fawr ac yn sych ac yn darparu llety gwledig syml. Fel rheol, bydd angen i chi ddod â sach gysgu gyda chi.
Llety Amgen a Llety o Oes a Fu – nid yw’r llety sy’n perthyn i’r categori hwn yn cael gradd sêr. Mae’n cynnwys llety fel wigwam, tipi, iwrt, carafán sengl a llety nad yw’n gallu darparu’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llety prif ffrwd.
Llety a restrwyd – mae’r llety wedi dewis peidio â chael gradd sêr, ond mae wedi cadarnhau bod ganddo gyfleusterau a gwasanaethau hanfodol sy’n briodol ar gyfer y math o fusnes a’u bod mewn cyflwr derbyniol.

Adborth am lety a raddiwyd gan Croeso Cymru

O bryd i’w gilydd, efallai na fydd ansawdd eich llety yn bodloni eich disgwyliadau. Mae eich barn chi o bwys i Croeso Cymru. Cewch hyd i fwy o wybodaeth ar ein tudalen cwynion.