Cwynion gan gwsmeriaid

Sut i gwyno

O bryd i’w gilydd, ni fydd ansawdd eich llety yn bodloni eich disgwyliadau. Mae Croeso Cymru wedi rhoi trefn ar waith i ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid.

Mae Croeso Cymru yn eich annog i roi sylwadau ar eich llety i’r perchennog neu’r rheolwr ar adeg eich ymweliad. Drwy wneud hyn, byddwch yn rhoi cyfle i’r perchennog roi sylw i’ch sylwadau ac fe all fod modd iddo sicrhau bod eich arhosiad hyd yn oed yn fwy pleserus.

Cwynion ynghylch gweithredwyr llety sy’n rhan o gynlluniau graddio Croeso Cymru

Dim ond os yw’r gweithredwyr llety’n rhan o un o gynlluniau graddio Croeso Cymru y bydd modd inni ystyried ymchwilio i gŵynion yn eu cylch.
Dylech anfon manylion eich cwyn atom yn y cyfeiriad isod cyn pen 14 diwrnod ar ôl eich ymweliad. Os yw’n bosibl, dylech gynnwys enw’r sawl y bu i chi gwyno wrtho yn y llety.

Pan fydd eich cwyn yn dod i law Croeso Cymru, byddwch yn cael gohebiaeth cyn pen 15 diwrnod gwaith i roi gwybod ichi sut y mae Croeso Cymru’n bwriadu ymdrin â’r mater.

I ymchwilio’n llwyr i’ch cwyn, bydd Croeso Cymru’n anfon copi o’ch cwyn (gan gynnwys eich manylion personol) at y perchennog o dan sylw. Byddwn yn cysylltu â chi cyn inni wneud hyn, ond byddai o gymorth inni pe bai modd ichi nodi yn eich cwyn a ydych chi’n caniatáu i Croeso Cymru rannu eich manylion ai peidio. Os na fyddwch yn caniatáu inni rannu eich cwyn a/neu eich manylion personol â’r perchennog, o dan rai amgylchiadau, gan ddibynnu ar ei natur, efallai y bydd Croeso Cymru’n penderfynu nad oes modd iddo ymchwilio’n llwyr ac yn deg i’r gŵyn. Mewn achosion o’r fath, byddwn yn cadw manylion y gŵyn a byddwn yn ei hystyried pan fyddwn yn cynnal yr asesiad graddio nesaf.

Os yw’r gŵyn yn ddifrifol, bydd un o gynrychiolwyr Croeso Cymru’n ymweld â’r busnes i ailasesu’r llety o dan sylw a/neu i drafod y gŵyn â’r perchennog neu’r rheolwr. Fel rheol, byddwn yn cynnal yr ymweliad hwn cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl i’r gŵyn ddod i law. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad yr ymweliad.

Adran Sicrhau Ansawdd, Croeso Cymru
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Ffôn: 0845 010 8020 

e-bost: quality.tourism@gov.wales

Cwynion ariannol

Nid yw Croeso Cymru’n gallu bod yn rhan o unrhyw anghydfod ariannol. Mae sefydliadau eraill ar gael sy’n gallu rhoi cyngor i chi ynghylch cwynion o’r fath. Gweler y dolenni ar waelod y dudalen.

Arwyddion amhriodol / camarweiniol

Un o’r problemau y mae Croeso Cymru yn ei hwynebu yw bod busnesau’n parhau i arddangos arwyddion Croeso Cymru neu i honni bod ganddynt radd sêr Croeso Cymru er nad ydynt yn rhan o’r cynllun mwyach.

Mae unrhyw lety sy’n arddangos arwyddion Croeso Cymru pan nad yw’n aelod o un o gynlluniau Croeso Cymru yn cyflawni trosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 ac yn camarwain gwesteion posibl. Rydym yn monitro’r defnydd o arwyddion yn rheolaidd ac mae ein Haseswyr Ansawdd yn rhoi adroddiadau inni am yr hyn sy’n digwydd yn eu hardaloedd nhw. Gyda chymorth swyddogion Safonau Masnach, rydym yn ymchwilio i unrhyw faterion sy’n ymwneud ag arwyddion amhriodol ac yn sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd.

Os yw lleoliadau nad ydynt yn rhan o’r cynllun yn arddangos arwyddion ar eu gwefan neu yn y llety ei hun, rydym am gael gwybod. Gallwch gysylltu â’n tîm yn gyfrinachol drwy ffonio 0845 010 8020 neu drwy e-bostio - quality.tourism@gov.wales

Cwynion am lety nad yw’n rhan o gynlluniau graddio Croeso Cymru

Nid yw Croeso Cymru yn gallu ymdrin â chwynion am weithredwyr llety nad ydynt yn rhan o un o’n cynlluniau graddio. O dan amgylchiadau o’r fath, rydym yn argymell bod cwsmeriaid yn defnyddio’r dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am eu hawliau cyfreithiol.

Safonau Masnach – www.tradingstandardswales.org.uk
Cyngor ar Bopeth – https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/
Cwynion Cymru – http://www.complaintswales.org.uk/cy-GB.aspx
Which – www.which.co.uk