Ein hysbyseb deledu newydd

Ydych chi wedi gweld ein hysbyseb deledu? Rydym ni wedi ysgrifennu canllaw defnyddiol i’r lleoliadau ddefnyddiwyd wrth ffilmio’r hysbyseb.

“A dechrau yn y dechrau’n deg…”, fel y dywedodd Dylan Thomas unwaith, wrth i ni symud dros lyn ar siâp calon. Mae’n hyfryd, yn tydi? Dyna Lynnau Cwm Silyn yn uchel ar fynydd Garnedd Goch yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn ôl y sôn mae’n lle da am nofiad gwyllt adnewyddol. Gwell chi na fi! Gallwch chi gynhesu o flaen y tân agored gyda pheint o gwrw yn y Cwellyn Arms yn Rhyd Ddu gerllaw.

Llyn Gwynant yw’r ail lyn gyda’r canŵ-wyr. Efallai y byddwch chi’n adnabod y llyn; mae wedi serennu mewn sawl ffilm fawr Hollywood, yn cynnwys Merlin gyda Sam Neill a Tomb Raider. Ydych chi’n cofio Angelina Jolie’n mynd ar ei beic modur ar hyd Mur Mawr Tsieina? Ydych chi’n meddwl fod hwnna yn Tsieina? Meddyliwch eto; cafodd ei ffilmio yma yn Eryri.

Llyn Gwynant
Llyn Gwynant

Ble i aros

Yn yr haf mae gan y maes gwersylla babell coginio pizza mewn ffwrn llosgi pren, ac fe werthir coffi o fan tair olwyn wedi ei addasu. Mae yna hefyd ganŵau a chaiacau y gallwch eu llogi, felly gallwch aros wrth Glogwyn Penmaen (Elephant Rock) hanner ffordd ar draws y llyn am ychydig o arfordira mewndirol neu nofio gwyllt. Mae digonedd o lefydd i aros yn lleol ym Meddgelert.

Nesa daw’r traeth anhygoel sy’n edrych fel petai’n para am byth. Rhosili ar Benrhyn Gŵyr, enillydd sawl gwobr am y traeth gorau ym Mhrydain a’r machlud gorau yn y byd. Yn fwyaf diweddar, Rhosili oedd y traeth cyntaf i ennill gwobr y Traeth Gorau gan TripAdvisor Travellers’ Choice am yr 2il flwyddyn yn olynol, heb sôn am y 3ydd traeth gorau yn Ewrop, a’r 9fed gorau yn y byd!

Mae’n lle gwych i gerdded rhannau byr o Lwybr Arfordir Cymru. Os anelwch chi i’r cyfeiriad arall i’r traeth, gallwch sgrialu allan i Ben Pyrod, sy’n edrych fel draig Gymreig yn torheulo, ac mae’n hawdd ei gyrraedd wrth gerdded ar hyd sarn pan fo’r llanw’n isel. Mae’n daith gerdded ffres ac adnewyddol – ond gwnewch yn siŵr eich bod yn archwilio gwybodaeth y llanwau gyda National Coastwatch cyn ceisio croesi. Os yw’ch dychweliad wedi ei rwystro gan lanw uchel, peidiwch ceisio nofio yn ôl i’r lan.

Dewison ni’r traeth hwn am un o’i nodweddion gwych eraill. Gallwch farchogaeth am filltiroedd ar hyd y traeth; cadwch olwg am long ddrylliedig Helvetia a ddrylliwyd yma ym 1887, mae’n dirnod enwog ar Benrhyn Gŵyr. Os ewch chi ymlaen at Ynys Ianwol, ynys llanw fechan ar ben y traeth, gallwch weld olion capel canoloesol wedi ei hanner claddu yn y tywod.

Horse Riding at Llangennith Beach

Marchogaeth ar Draeth Llangynydd

Ble i aros:

Mae yna fwthyn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch ei logi reit ar y traeth. Ei enw yw yr Hen Reithordy (The Old Rectory), ac roedd unwaith yn gartref i’r person oedd yn gyfrifol am blwyfi Rhosili a Llangennith. Mae angen bwcio ymlaen llaw; dyma un o adeiladau mwyaf poblogaeth yr Ymddiriedolaeth. Rhowch eich hun ar y rhestr, mae’n bendant werth aros amdano!

O Benrhyn Gŵyr fe aethom ym mhellach i’r gorllewin, bron mor bell ag y gallwch fynd ar dir mawr Cymru, i Dyddewi ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyna gaiacio môr o amgylch creigiau’r ‘Geist’. Mae’n brofiad llawn adrenalin gyda dyfroedd llanw gwyllt gwych, brigau tonnau dwfn ac ymchwyddau taranog. Mae’n bendant ar gyfer caiacwyr proffesiynol yn unig. Ond peidiwch â phoeni, nid yw’r dŵr i gyd fel hyn, gall dechreuwyr a phadlwyr canolradd gymryd teithiau hirach, tawelach ar hyd yr arfordir prydferth gyda dim ond morloi a dolffiniaid yn gwmni.

Kayaking off Ramsey Island, Pembrokeshire

Caiacio wrth Ynys Dewi, Sir Benfro

Dyma grib fynyddig uchel, syfrdanol Crib Goch yn Eryri. Mae’n un o’r llwybrau crib gorau yn Ewrop, ac yn bendant ddim ar gyfer y gwangalon! Mae’r llwybr i fyny Crib Goch ac ar hyd y grib yn beryglus iawn, a dim ond mynyddwyr profiadol ddylai ei fentro. Bob dydd mae dwsinau o bobl yn canfod eu hunain ar fin y gyllell hon, gyda throed bob ochr i’r ymyl creigiog, gwagle llwyr o’r naill du a’r llall iddyn nhw. Rhai’n difaru peidio cymryd Rheilffordd yr Wyddfa i’r copa! Ond i’r rhai sy’n hoff o her ac sy’n brofiadol, mae’n ddiwrnod o fynydda gaeafol anhygoel, neu’n grwydr hafaidd syfrdanol gyda golygfeydd godidog ar draws Eryri.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynhyrchu’r Canllaw Cyngor Mynydd yma, felly gallwch baratoi’n drwyadl ar gyfer dringo’r Wyddfa.

Does dim rhaid i chi ddilyn llwybr Crib Goch i gopa’r Wyddfa. Mae ’na sawl llwybr i fyny, gan gynnwys y ffordd mwyaf hawdd, sef mynd ar y trên! Mae’r rheilffordd gul hon wedi bod yn cludo mynyddwyr llai anturus i fyny i’r copa ers 1896.

Crib Goch, Snowdonia National Park

Crib Goch, Parc Cenedlaethol Eryri

Ble i aros:

Hostel Plas Curig

Yn ddiweddar derbyniodd Plas Curig ddosbarth 5 Seren gan Croeso Cymru – yr hostel cyntaf yng Nghymru i dderbyn yr anrhydedd yma. Mae’r tu mewn yn brydferth, a’r cyfleusterau’n rhagorol, ac mae wedi ei leoli reit yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Plas Curig yn ymfalchïo yn yr ardal leol, gyda golygfeydd anhygoel o’r Wyddfa, a’r ffaith ei fod yn agos at Blas y Brenin, y Ganolfan Fynydda Genedlaethol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae décor y gwesty yn gyfuniad o draddodiad Cymreig a moethusrwydd cyfoes, yn cynnwys carthenni gwlân a charthenni plu y gallwch ddiflannu oddi tanynt.

Ble i fwyta:

Rydych chi wedi llwyddo. Rydych chi wedi dringo’r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru. Rydych chi wedi ymlâdd, mae’ch traed yn brifo, ac mae angen bwyd go iawn arnoch. Mae angen Pete’s Eats yn Llanberis arnoch chi! Archebwch frechdan sglodion a mwg maint peint o de. Yna eisteddwch yn ôl a thraethu wrth unrhyw un sy’n fodlon gwrando ar sut i’ch bywyd wibio heibio’ch llygaid ar Lwybr Pen-y-Gwryd: chi, dafad, llwybr cul...

A’r clip olaf yn ein hysbyseb: Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion

Dwi ddim yn rhif; dwi’n ŵyl gerddoriaeth wych...mae’n rhaid fod Gŵyl Rhif 6 wedi ei lleoli yn y man mwyaf naturiol brydferth a swrrealaidd ym Mhrydain. Y lleoliad yw’r prif berfformiwr. Mae digwyddiadau yn cymryd lle trwy’r ‘pentref’ sydd efallai fwyaf enwog fel lleoliad y gyfres o’r 1960au The Prisoner. Mae Gŵyl Rhif 6 yn esiampl wych o ŵyl na fedrai ddigwydd unrhyw le arall yn y byd. Nid rhyw gae anhysbys mo hwn. Mae hon yn ŵyl Gymreig gyda hunaniaeth gref. Mae’n ŵyl sydd mor unigryw â Phortmeirion ei hun.

Festival N°6, Portmeirion

Gŵyl Rhif 6, Portmeirion

Ble i aros:

Wel, mae’n rhaid aros yn y pentref. Ond nid yw Portmeirion yn bentref o gwbl, gan nad oes unrhyw un yn byw yno. Mae ei fythynnod ac adeiladau eraill wedi cael eu troi’n fflatiau bychan, yn cael eu gwasanaethu gan ddau westy; y prif westy lawr ar lan y dŵr, a’r llall, Castell Deudraeth, yn gastell Gothig mawreddog. Pan fo’r ymwelwyr diwrnod wedi mynd adref, ac mae’r haul yn machlud dros y moryd, gyda’r mynyddoedd yn sefyll yn y cefndir, does wir unman tebyg iddo ar y ddaear!