Cyfreithiol

Gwybodaeth am Hawlfraint

© Hawlfraint y Goron 2019 Croeso Cymru

Mae’r rhan fwyaf o’r deunydd sydd i’w weld ar y wefan hon yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron.

Cewch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio’r wybodaeth a geir ar y wefan hon (heb gynnwys y logos ac unrhyw ddelweddau) am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored .

Mae’n rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o’r eitemau hawlfraint y Goron ar y wefan hon eu cyhoeddi neu eu copïo i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint (ee © Hawlfraint y Goron 2019 Croeso Cymru). Rydym hefyd yn eich annog i greu dolenni hyperdestun â’r wefan hon.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y mae’r hawlfraint yn nodi ei fod yn perthyn i drydydd parti. Bydd angen gofyn am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan y deiliad hawliau trydydd parti.

Oni nodir yn wahanol, © Hawlfraint y Goron (2019) Croeso Cymru yw unrhyw ddelweddau.

Ni chaniateir defnyddio logo Croeso Cymru nac unrhyw logo arall sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru heb ein caniatâd ysgrifenedig penodol. I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio unrhyw logo gan Lywodraeth Cymru, anfonwch e-bost ar: brandingqueries@wales.gsi.gov.uk.

Telerau ac Amodau

Mae’r telerau defnyddio (ynghyd â’r dogfennau y cyfeirir atynt yma) yn nodi ar ba delerau y gallwch ddefnyddio ein gwefan www.croesocymru.co.uk (y “Wefan”).

Mae ein polisi preifatrwydd hefyd yn nodi dan ba delerau y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu y darparwch i ni. Drwy ddefnyddio ein Gwefan, rydych yn cydsynio i brosesu o’r fath ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir.

Darllenwch y telerau defnyddio hyn a’n polisi preifatrwydd (“Telerau i Ddefnyddwyr” gyda’i gilydd) yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio ein Gwefan. Drwy ddefnyddio ein Gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau i Ddefnyddwyr a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn cytuno â’r Telerau i Ddefnyddwyr, rhaid i chi beidio â defnyddio ein Gwefan.

1. Y GWASANAETH

1.1 Rydym yn darparu gwasanaeth sy’n caniatáu i unigolion weld a phori drwy wybodaeth a bostiwyd gan drydydd partïon penodol (“Busnesau Twristiaeth”), gofyn am lyfrynnau oddi wrth Fusnesau Twristiaeth, a gwneud archebion (mewn perthynas â phrynu lletyau, gwasanaethau neu nwyddau) gyda’r cyfryw fusnesau, drwy gyfrwng y wefan o bryd i’w gilydd neu drwy ganolfan gyswllt Croeso Cymru (y “Gwasanaeth”).

Os ydych am ddefnyddio’r Gwasanaeth, mae’n rhaid i chi gytuno â’r Telerau i Ddefnyddwyr.

1.2 Rydym yn cytuno i ddarparu’r Gwasanaeth ichi ar yr amod eich bod yn derbyn y Telerau i Ddefnyddwyr. Drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth tybir eich bod wedi derbyn y Telerau i Ddefnyddwyr.

1.3 Cewch ddefnyddio’r Gwasanaeth i nodi a gwneud archebion gyda Busnesau Twristiaeth. Rhyngoch chi a’r Busnes Twristiaeth y gwnaethoch archeb gydag ef y bydd unrhyw gontract a wnaed a bydd yn amodol ar delerau ac amodau’r Busnes Twristiaeth hwnnw. Rhaid ichi ddarllen yr holl delerau ac amodau cyn gwneud unrhyw gontract gyda Busnes Twristiaeth. Ni fyddwch yn llunio contract gyda Llywodraeth Cymru na Croeso Cymru pan fyddwch yn gwneud archeb gyda Busnes Twristiaeth ac nid ydym yn derbyn unrhyw rwymedigaeth mewn perthynas ag unrhyw archeb o’r fath.

1.4 Pan fydd contract yn cael ei wneud rhyngoch a Busnes Twristiaeth, bydd gennym hawl i drosglwyddo eich manylion personol i’r Busnes Twristiaeth hwnnw a drwy wneud archeb gan ddefnyddio’r Gwasanaeth rydych yn derbyn ac yn cydsynio i’ch manylion gael eu pasio ymlaen. Mae eich gwybodaeth bersonol a gwybodaeth benodol arall amdanoch yn ddarostyngedig i’n Polisi Preifatrwydd.

1.5 Mae diogelwch a phreifatrwydd holl ddefnyddwyr y Wefan yn bwysig inni; yn enwedig plant ac oedolion ifanc. Am y rheswm hwn, os ydych dan 18 oed, cewch gael mynediad i’r Wefan a phori drwyddi ond ni chaniateir ichi wneud archebion gan ddefnyddio’r Gwasanaeth.

2. EICH RHWYMEDIGAETHAU

2.1 Yn gyfnewid am inni ganiatáu i chi ddefnyddio’r Gwasanaeth, rydych yn cytuno i: (a) darparu gwybodaeth wir, gywir, gyfredol a chyflawn amdanoch eich hun (gan gynnwys unrhyw fanylion cerdyn debyd neu gredyd); a (b) cynnal y wybodaeth a roddwyd inni a’i diweddaru’n brydlon er mwyn ei chadw’n wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn.

2.2 Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth sy’n anwir, yn anghywir, yn hen neu’n anghyflawn, neu os oes gennym sail resymol dros amau bod y cyfryw wybodaeth yn anwir, yn anghywir, yn hen neu’n anghyflawn, mae gennym hawl i atal neu derfynu eich defnydd o’r Gwasanaeth.

3.3 Chi sy’n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau angenrheidiol ichi gael mynediad i’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth.

3.4 Chi sydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy’n defnyddio’r Wefan drwy eich cysylltiad Rhyngrwyd chi yn ymwybodol o’r Telerau i Ddefnyddwyr ac yn cydymffurfio â hwy.

3. DEFNYDDIO’R GWASANAETH

3.1 Rydych yn gwarantu inni na fyddwch yn defnyddio’r Gwasanaeth at unrhyw ddiben sy’n anghyfreithlon neu a waherddir gan y Telerau i Ddefnyddwyr. Yn benodol, rydych yn cytuno i beidio â defnyddio’r Gwasanaeth i: -

3.1.1 ffugio’r codau adnabod neu’u newid mewn unrhyw ffordd arall er mwyn cuddio tarddiad unrhyw ohebiaeth a drawsyrrir drwy’r Gwasanaeth;

3.1.2 tarfu neu amharu ar weithrediad y Gwasanaeth, y Wefan neu unrhyw weinyddwyr neu rwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r Wefan;

3.1.3 torri unrhyw gyfraith boed hi’n gyfraith sy’n weithredol yn y DU neu’n rhyngwladol;

3.1.4 atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu neu gamddefnyddio at unrhyw ddibenion masnachol unrhyw ran o’r Gwasanaeth, defnydd o’r Gwasanaeth neu fynediad i’r Gwasanaeth; na

3.1.5 chasglu na storio data personol am ddefnyddwyr eraill y Gwasanaeth.

3.2 Rydych yn deall y gallai trawsyrru’r Gwasanaeth a’r prosesu technegol olygu (a) trawsyrru dros rwydweithiau amrywiol; a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu.

3.3 Rydym yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i’w gilydd yn ôl ein disgresiwn a gyda neu heb rybudd i addasu neu derfynu’r Gwasanaeth (neu unrhyw ran ohono), dros dro neu’n barhaol, neu eich defnydd chi o’r Gwasanaeth. Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol ichi nac i unrhyw drydydd parti am addasu, atal dros dro neu derfynu’r Gwasanaeth fel hyn.

3.4 Mae ein hawliau dan yr adran hon yn ychwanegol a heb ragfarn i bob un o’n hawliau a’n rhwymedïau eraill.

4. PERCHNOGAETH A DEFNYDDIO HAWLIAU PERCHENOGOL

4.1 Mae holl nodweddion y Gwasanaeth (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, ddyluniad y wefan, pob logo, testun a graffeg ar y Wefan) yn ddarostyngedig i hawlfraint y Goron neu hawliau eiddo deallusol sy’n eiddo inni; ac eithrio nodweddion o’r fath sy’n eiddo i drydydd partïon (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i Fusnesau Twristiaeth).

4.2 Cewch atgynhyrchu nodweddion o’r Gwasanaeth nad ydynt yn perthyn i drydydd partïon yn unol â’r wybodaeth hawlfraint a nodir ar ddechrau’r ddogfen hon.

4.3 Rydym yn berchen ar a/neu wedi ein trwyddedu i ddefnyddio’r holl feddalwedd a ddefnyddir mewn cysylltiad â’r Gwasanaeth (y “Feddalwedd”).

4.4 Rydym drwy hyn yn rhoi ichi hawl bersonol, anhrosglwyddadwy ac anghyfyngedig a thrwydded (neu is-drwydded yn achos hawliau trydydd partïon sydd wedi eu trwyddedu inni) i ddefnyddio’r Feddalwedd er mwyn cael mynediad i’r Gwasanaeth, ar yr amod nad ydych yn copïo, yn addasu, yn creu gwaith deilliadol ohono, yn teilwra neu’n cydosod yn gildro, neu’n ceisio canfod mewn ffordd arall unrhyw rai o godau ffynhonnell y Feddalwedd na gwerthu, aseinio, is-drwyddedu, caniatáu buddiant diogelwch yn y Feddalwedd na throsglwyddo mewn ffordd arall unrhyw hawl ynddi (nac yn caniatáu i unrhyw drydydd parti wneud hynny).

5. YMWADIAD

5.1 Rydych yn deall yn iawn ac yn cytuno eich bod yn defnyddio’r Wefan a/neu’r Gwasanaethau ar eich risg eich hun. Mae’r Wefan a’r Gwasanaeth (gan gynnwys y Feddalwedd) ac unrhyw wybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti yn cael eu darparu “fel y maent” ac “fel maent ar gael”, heb i unrhyw ymhoniadau na chymeradwyaethau gael eu gwneud a heb warant o unrhyw fath boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw warantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor cyfraith, cydweddoldeb, diogelwch a chywirdeb.

5.2 Yn benodol, nid ydym yn gwarantu: (i) y bydd y Gwasanaeth yn bodloni eich gofynion; (ii) y bydd eich defnydd o’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel na heb wallau; (iii) y bydd y deunyddiau sy’n ymddangos ar y Wefan a’r canlyniadau a gewch o ddefnyddio’r Gwasanaeth yn gywir nac yn ddibynadwy; (iv) y bydd ansawdd unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynwyd neu a gafwyd gennych drwy gyfrwng y Gwasanaeth yn bodloni eich disgwyliadau; (v) y bydd unrhyw ddiffygion neu anghywirdebau yn cael eu cywiro; na (vi) na fydd firws nac unrhyw beth a allai fod â nodweddion dinistriol ar y Wefan a/neu’r Feddalwedd.

5.3 Rydych yn lawrlwytho unrhyw gynnwys, neu’n cael gafael ar unrhyw ddeunydd mewn unrhyw ffordd arall, drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth, ar eich disgresiwn a’ch risg eich hun, ac rydych yn deall ac yn cytuno mai chi yn unig fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i’ch system gyfrifiadurol neu unrhyw golli data sy’n digwydd yn sgil y cyfryw gynnwys y gwnaethoch ei lawrlwytho.

5.4 Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddigwydd yn sgil defnyddio neu fethu â defnyddio data, nac elw, yn sgil neu mewn cysylltiad â defnyddio’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth.

6. CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

6.1 Mae eich gohebiaeth neu’ch trafodion (busnes neu fel arall) gyda Busnesau Twristiaeth neu hysbysebwyr, neu eich cyfranogiad yn hyrwyddiadau’r cyfryw fusnesau a welwyd ar y Gwasanaeth neu drwyddo, gan gynnwys taliadau a darparu nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig (gan gynnwys lletyau yn ddigyfyngiad), ynghyd ag unrhyw delerau, amodau, gwarantau neu ymhoniadau eraill sy’n gysylltiedig â’r cyfryw drafodion, rhyngoch chi a’r cyfryw Fusnesau Twristiaeth neu hysbysebwyr yn unig. Rydych yn cytuno na fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw golled na difrod o unrhyw fath a gafwyd o ganlyniad i unrhyw drafodion o’r fath neu o ganlyniad i bresenoldeb y cyfryw Fusnesau Twristiaeth neu hysbysebwyr ar y Gwasanaeth.

6.2 Cyn belled ag y gellir caniatáu’n gyfreithiol, rydym drwy hyn yn ymwrthod yr holl amodau, y gwarantau, yr ymhoniadau neu’r telerau eraill y gallent fod yn berthnasol i’r Wefan neu’r Gwasanaeth, boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg.

6.3 Ni fyddwn yn atebol i unrhyw un sy’n defnyddio’r Wefan neu’r Gwasanaeth am unrhyw golled neu ddifrod, boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), tordyletswydd statudol neu fel arall, hyd yn oed os oedd yn rhagweladwy, sy’n codi o dan neu mewn cysylltiad ag (a) defnyddio, neu anallu i ddefnyddio, y Wefan neu’r Gwasanaeth; neu ddefnydd o neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys a arddangosir ar y Wefan neu sy’n ffurfio rhan o’r Gwasanaeth.

6.4 Ni fyddwn, mewn unrhyw achos, yn atebol am unrhyw ddifrod o gwbl sy’n deillio o’ch defnydd o’r Gwasanaeth gan gynnwys iawndal am golli data, colli elw na cholled sy’n gysylltiedig â defnyddio’r Gwasanaeth neu ei berfformiad nac am oedi neu anallu i ddefnyddio’r Gwasanaeth nac am gynhyrchion, gwasanaethau na gwybodaeth a gafwyd drwy’r Gwasanaeth.

6.5 Ni fyddwn ychwaith yn atebol am unrhyw rai o’r canlynol a all godi o ddefnyddio’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth: (a) colli elw, gwerthiannau, busnes na refeniw; (b) tarfu ar y busnes; (c) colli arbedion disgwyliedig; (d) colli cyfle busnes, ewyllys da, nac enw da; na (d) unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

6.6 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan firws neu ddeunydd technolegol niweidiol arall a all heintio eich offer cyfrifiadurol, eich rhaglenni cyfrifiadurol, eich data na’ch deunydd perchenogol arall o ganlyniad ichi ddefnyddio’r Wefan, y Gwasanaeth neu’r Feddalwedd, neu o ganlyniad ichi lawrlwytho unrhyw gynnwys neu ddeunyddiau. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firysau eich hun.

6.7 Rydych yn cytuno na fydd gennym unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ddileu neu fethu â storio unrhyw negeseuon a gohebiaethau eraill a gynhelir neu a drawsyrrir gan y Gwasanaeth.

6.8 Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fydd dim yn y Telerau i Ddefnyddwyr yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am unrhyw ddatganiad twyllodrus nac am anaf personol na marwolaeth a achosir gan ein hesgeulustod.

6.9 Mae rhai awdurdodaethau nad ydynt yn caniatáu ymwrthod rhai gwarantau nac yn caniatáu cyfyngu neu ymwrthod atebolrwydd am ddifrod cysylltiedig neu ganlyniadol ac mae cyfreithiau’r awdurdodaethau hynny yn drech nag unrhyw rwymedigaethau contractiol sy’n honni gwneud hyn. Yn unol â hynny, efallai na fydd rhai o’r cyfyngiadau uchod yn berthnasol ichi.

INDEMNIAD

7.1 Rydych drwy hyn yn cytuno yn llwyr i indemnio, cadw wedi’u hindemnio ac ein cadw ni neu unrhyw rai o’n swyddogion, gweithwyr, asiantau, isgontractwyr a chwmnïau cysylltiedig yn ddiniwed rhag ac yn erbyn unrhyw a phob cost, hawliad, colled, difrod neu atebolrwydd a threuliau (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, ffioedd cyfreithiol) a wneir gan unrhyw drydydd parti mewn unrhyw awdurdodaeth o ganlyniad i neu sy’n deillio o’ch defnydd o’r Gwasanaeth, eich cysylltiad â’r Gwasanaeth, achos o dorri’r Telerau i Ddefnyddwyr gennych chi neu unrhyw achos arall o dorri unrhyw hawliau trydydd parti gennych chi.

8. CYSYLLTIADAU TRYDYDD PARTI

8.1 Gallai’r Gwasanaeth gynnwys dolenni cyswllt â gwefannau a weithredir gan bartïon heblaw ni. Mae’r dolenni cyswllt hyn yn cael eu darparu er hwylustod ichi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys gwefannau sy’n gysylltiedig â’r Wefan ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt. Drwy gynnig ichi’r dolenni cyswllt hyn, nid ydym naill ai’n awgrymu nac yn datgan ein cymeradwyaeth i unrhyw beth a gynhwysir ar y cyfryw wefannau ac nid oes gennym unrhyw gysylltiad â gweithredwyr gwefannau o’r fath. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o ganlyniad i’ch defnydd o wefannau cysylltiedig. Rydym hefyd yn ymwrthod yn benodol atebolrwydd am unrhyw ddeunydd anghywir, tramgwyddus, difenwol neu anweddus a all ymddangos ar y gwefannau hynny.

9. NEWIDIADAU YN Y WEFAN A’R GWASANAETH

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Wefan o bryd i’w gilydd a gallwn newid y cynnwys (gan gynnwys y Gwasanaeth) ar unrhyw adeg. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn adolygu’r Telerau i Ddefnyddwyr ar unrhyw adeg. Efallai y byddwn yn darparu hysbysiadau o newidiadau yn y Telerau i Ddefnyddwyr neu faterion eraill drwy arddangos hysbysiadau neu ddolenni cyswllt â hysbysiadau atoch yn gyffredinol ar y Wefan. Cofiwch edrych ar y Wefan a’r Telerau i Ddefnyddwyr yn rheolaidd a sylwi ar unrhyw newidiadau a wnaed, gan eu bod yn eich rhwymo. Drwy barhau i ddefnyddio’r Wefan rydych yn cytuno i dderbyn unrhyw newidiadau a wnaed.

10. CYFFREDINOL

10.1 Gall hysbysiadau atoch gael eu gwneud drwy naill ai e-bost neu bost safonol.

10.2 Ni fydd hawlildio unrhyw achos ohonoch yn torri’r Telerau i Ddefnyddwyr yn golygu hawlildio unrhyw achos dilynol o dorri’r un ddarpariaeth neu unrhyw ddarpariaeth arall.

10.3 Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau i Ddefnyddwyr hyn neu ran ohonynt yn ddi-rym am ba reswm bynnag, ystyrir bod y geiriau tramgwyddus wedi’u dileu a bydd y darpariaethau sy’n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

10.4 Mae eich hawliau a’ch rhwymedigaethau dan y Telerau i Ddefnyddwyr yn bersonol i chi ac rydych yn ymrwymo i beidio neu honni i aseinio, prydlesu, codi tâl, is-drwyddedu na throsglwyddo mewn ffordd arall y cyfryw hawliau a’r rhwymedigaethau yn gyfan gwbl nac yn rhannol.

10.5 Nid oes dim yn y Telerau i Ddefnyddwyr yn creu unrhyw hawl na budd i unrhyw drydydd parti dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

10.6 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled a gafwyd gennych chi ac ni chawn ein hystyried yn gyfrifol am unrhyw oedi neu fethiannau mewn perfformiad dan y cytundeb hwn oherwydd gweithredoedd neu achosion y tu hwnt i’n rheolaeth resymol neu oherwydd unrhyw weithred Duw, deddfau neu reoliadau unrhyw awdurdod llywodraethol neu uwch-genedlaethol neu os nad yw ein gweinyddion yn gweithio.

10.7 Mae penawdau adrannau wedi eu cynnwys er hwylustod yn unig a rhaid peidio â’u hystyried yn rhan o’r Telerau i Ddefnyddwyr, na’u defnyddio i ddehongli.

11. CYFRAITH AC AWDURDODAETH

11.1 Os ydych yn ddefnyddiwr, sylwer bod y Telerau i Ddefnyddwyr, eu testun a’u ffurfiant, yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr. Rydych chi a ninnau, ein dau, yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth nad yw’n gyfyngedig i lysoedd Cymru a Lloegr.

11.2 Os ydych yn fusnes, neu’n gweithredu ar ran busnes, bydd y Telerau i Ddefnyddwyr, eu testun a’u ffurfiant (gan gynnwys unrhyw anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractiol), yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Cymru a Lloegr. Rydych chi a ninnau, ein dau, yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth sy’n gyfyngedig i lysoedd Cymru a Lloegr.

12. DEHONGLI

12.1 Bydd gan y geiriau a’r ymadroddion canlynol yr ystyron canlynol yn y Telerau i Ddefnyddwyr:

(i) mae “ni, inni ac ein” yn golygu Croeso Cymru, yr isadran weinyddol yn Llywodraeth Cymru sy’n hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru. Prif le busnes Llywodraeth Cymru yw Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

(ii) mae “chi, ichi ac eich” yn golygu chi, yr unigolyn sy’n dymuno defnyddio’r Wefan a/neu’r Gwasanaeth; boed chi’n gweithredu drosoch eich hun neu ar ran busnes.

13.1 CYSYLLTU Â NI

Gallwch gysylltu â Croeso Cymru fel a ganlyn.