11 noson unigryw ar gyfer Blwyddyn y Môr 

“Ar lan y môr, mae pob rhinweddau… Ar lan y môr mae nghariad inne”

Mae’r Cymry wrth eu bodd â’r môr – mae yna ganeuon gwerin yn cyfeirio at ei ddrama. Ac yn wir, mae’r môr yn rhamantus! Mae’n wyllt, yn nannedd y gwynt ac yn llawn bwrlwm. Gallwch brofi gwyliau gwych wrth ymyl y dŵr, boed hynny yn fôr, yn afon neu’n llyn....ac mae gan bob un ei stori unigryw. Dechreuwch gynllunio’ch dihangfa yn awr.

1. Portmeirion, Gwynedd, Gogledd Cymru

Portmeirion hotel lit up at night

Gwesty Portmeirion gan Tim Richmond
Ewch â’ch partner i’r hudolus Portmeirion, creadigaeth Syr Clough Williams-Ellis, a wireddodd ei freuddwyd o greu pentref Eidalaidd yng Nghymru. Y canlyniad yw casgliad hudolus o adeiladau lliwgar a gerddi sy’n arwain i lawr at y môr. Ar y lan y mae Gwesty Portmeirion, adeilad rhestredig Gradd II, a agorodd ym 1931 ac y mae ei westeion wedi cynnwys artistiaid, dramodwyr, teuluoedd brenhinol, gwleidyddion a phobl busnes. Dewiswch aros yn Swît y Paen; yn y fan honno yr arhosodd ddarpar Frenin Edward VIII ym 1934. 

2. Gwesty St Brides Spa, Saundersfoot, Sir Benfro, De-orllewin Cymru

View of beach from large hotel windows

Gwesty St Brides Spa, Saundersfoot, Sir Benfro gan Gwesty St Brides Spa
Mae’n siŵr mai pwll anfeidroldeb Gwesty St Brides Spa yw’r lle perffaith i ymlacio – gwesty hyfryd a saif ar ben clogwyn yn edrych dros Saundersfoot a’r môr. Mae gan y rhan fwyaf o’r ystafelloedd olygfeydd o’r môr a balconi, a cheir chwe fflat sy’n cael eu gwasanaethu, ynghyd â’r sba heddychlon, Marine Spa. Mae cynnyrch Sir Benfro yn ymddangos ar fwydlen bwytai’r Cliff a’r Gallery, a’r ddau mewn lleoliad perffaith i fanteisio ar y machlud haul godidog.

3. Gwesty Cymru, Aberystwyth, Canolbarth Cymru

Sunset over Cardigan Bay from outside Gwesty Cymru

Gwesty Cymru, Aberystwyth, Ceredigion gan Gwesty Cymru
Gyda golygfeydd godidog o Fae Ceredigion o bromenâd Fictoraidd hyfryd Aberystwyth, mae Gwesty Cymru yn westy a bwyty pum seren mewn lleoliad gwych. Mae décor yr wyth ystafell wely yn cynnwys llechi Cymreig gan grefftwyr lleol a gwaith celf unigryw gan yr arlunydd lleol Bethan Clwyd. Cewch fwynhau blasau lleol ar y teras yn edrych dros y môr, gyda’r seigiau ar fwydlen y bwyty yn cynnwys caws pob Cymreig (Welsh rarebit) gydag wyau lleol a - chan eich bod chi wrth y môr - cimwch o Fae Ceredigion. 

4. Harbourmaster, Aberaeron, Ceredigion, Canolbarth Cymru

Harbour Master hotel in Aberaeron

Gwesty Harbourmaster, Aberaeron, Ceredigion gan Ian H's
Ymwelwch â’r Harbourmaster ac mae’n siŵr mai dyma fydd eich hoff westy. Mae’n westy y mae pobl yn dychwelyd iddo dro ar ôl tro: oherwydd y croeso cynnes, y décor hyfryd (gan gynnwys ffefryn y Cymry, dodrefn Melin Tregwynt), cyffyrddiadau gofalus, a lleoliad heb ei ail. Gofynnwch am Swît Madona i fwynhau golygfeydd arfordirol panoramig. Mae’r gwesty bwtîc yn gartref i fwyty gwych a bwydlen sy’n aml yn cynnwys cregyn bylchog, wystrys a steciau Cymreig blasus. 

5. Gwersylla ar glogwyn, Ynys Môn, Gogledd Cymru

Cliff camping

Gwersylla ar glogwyn, Ynys Môn gan Gaia Adventures
Teimlo’n ddewr? Rhowch gynnig ar wersylla ar glogwyn, ble y byddwch chi’n “byw ar y dibyn” yn llythrennol. Mae’r profiad yn dechrau yn y prynhawn wrth i chi ymarfer dringo clogwyn, cyn i’ch ‘portaledge’ gael ei osod am y noson - silff gynfas gadarn sy’n cael ei  chlymu i ochr y clogwyn, sef eich gwely am y noson. Ar ôl hynny byddwch chi’n bwyta llond eich bol o’ch clwyd, edmygu’r machlud a disgyn i gysgu i sŵn y tonnau. 

6. Coes Faen Lodge, Y Bermo, Gwynedd, Gogledd Cymru

Ystafell yn Coes Faen Lodge, Y Bermo

Coes Faen Lodge, Y Bermo gan Coes Faen
Bydd selogion pensaernïaeth a chynllun wedi’u synnu gan Groes Faen... ynghyd â´r rhai sy’n mwynhau sba... a bwyd! Wedi’i osod mewn llety Fictoraidd o’r 19eg ganrif ar y dŵr, mae Coes Faen wedi’i adnewyddu yn ofalus ac yn chwaethus. Mae digon o wydr sy’n gadael golau naturiol i mewn, ac mae lloriau cerrig a derw yn arddangos hanes yr adeilad. Mae technoleg gynnil i gyfoethogi eich arhosiad gyda cherddoriaeth a goleuadau. Mae gan bob un o’u chwe ystafell ystafell ymolchi sy’n debyg i sba, ac mae’r bwyty’n gweini prydau Tysganaidd blasus ar Ddyddiau Gwener a Sadwrn. 

7. Tŵr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro

Double room in Twr y Felin hotel

Tŵr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro gan Retreats group
Mae Tŵr y Felin yn falch o’i leoliad arfordirol, ac yn brawf o hynny mae 100 darn o gelf unigryw sydd wedi’u hysbrydoli gan Benrhyn Tyddewi i’w gweld ar hyd y gwesty. Mae’r eiddo moethus prin ddeng munud o Lwybr Arfordir Sir Benfro a thraeth hyfryd Bae Caerfai. Mae 21 o ystafelloedd gwely gan gynnwys dwy swît anhygoel, gyda’r cyfan wedi’u cynllunio i gynnig moethusrwydd. Setlwch ym mar Cornel y selogion celf cyn swper yn y Blas, eu bwyty rhoséd AA.  

8. Scamper Holidays, Penrhyn Gŵyr, De Cymru

Boris the campervan and a shepherd's hut
Scamper Holidays, Penrhyn Gŵyr, De Cymru gan Scamperholidays
Y Gŵyr oedd yr ardal gyntaf yn y DU i gael ei phenodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a does dim ffordd well o’i phrofi na thrwy wersylla moethus. Yn edrych dros yr enwog Fae Rhosili neu draeth Llangennith, gallwch ddewis o blith cwt y bugail, lletyau tiki, cerbydau gwersylla smart neu gabannau pebyll pren. Mae Scamper Holidays yn eu cynnig i gyd, ynghyd ag ychwanegion hyfryd i’r rheini sydd eu heisiau megis hamperi croeso Champagne neu faneri prydferth. Y lleoliad sy’n hollbwysig yma, sy’n golygu eich bod chi mor agos â phosibl i rai o draethau mwyaf bendigedig Cymru. 

9. Gwesty a Sba Llyn Efyrnwy, Powys, Canolbarth Cymru

Gwesty a Sba Llyn Efyrnwy, Powys gan 
Mae Gwesty a Sba Llyn Efyrnwy yn ysblennydd ac yn gain ac yn edrych dros y llyn bendigedig o'r un enw, sy’n cynnig golygfeydd godidog o’r tŵr chwedlonol a saif gerllaw dyfroedd y llyn. Ar ôl i chi roi’r gorau i edmygu’r tirlun o’ch balconi, edrychwch ar y décor ysblennydd yn eich ystafell. Mae gan lawer o’r 52 o ystafelloedd welyau pedwar postyn moethus ac maen nhw’n edrych dros naill ai’r llyn neu’r gerddi. Mae’r sba yn parhau â’r thema gyda golygfeydd hyfryd o’r llyn, ac mae’n cynnig triniaethau er mwyn i chi ymlacio, a Swît Thermal unigryw. 

10. The Old Rectory on the Lake, Tal-y-Llyn, Gwynedd, Gogledd Cymru

Hot tub looking out over Talyllyn Lake

The Old Rectory on the Lake, Llyn Mwyngil, Gwynedd gan Adam Dorogdi
Os ydych chi wedi cerdded i fyny – ac i lawr – Cadair Idris ym Mharc Cenedlaethol Eryri, The Old Rectory on the Lake yw’r lle perffaith i orffwyso eich coesau trwm. Mae’r gwesty’n gartrefol ac yn groesawgar ac mae gan ddwy ystafell ddwbl y gwesty yn y llofft faddonau Fictoraidd godidog. Os ydych chi eisiau rhywbeth llai confensiynol, treuliwch eich noson yn y twba poeth yn yr awyr agored, gan fwynhau golygfeydd bendigedig o’r llyn.

11. The Bunkhouse, Y Clas ar Wy, Powys, Canolbarth Cymru

View of Bunkhouse in rural lake setting

The Bunkhouse, Y Clas ar Wy, Powys
Disgrifir The Bunkhouse yn Y Clas ar Wy gan ei berchnogion fel byncws crand, sy’n cysgu hyd at 14 o bobl yn gysurus iawn. Mwynhewch soffas cyfforddus, stôf bren a byrddau mawr ar gyfer gwledda - perffaith pan fydd ffrindiau neu deulu yn dod at ei gilydd. Hwyl sy’n bwysig yma - mae llithren y tu fewn i’r eiddo - ac mae The Bunkhouse mewn lleoliad perffaith ar gyfer teithiau canŵ i lawr Afon Gwy.