Y deg traeth gorau sydd ag achubwyr bywyd, gan yr RNLI

Mae achubwyr bywyd RNLI yn ôl ar draethau Cymru dros yr haf, yn goruchwylio dros 40 traeth ar hyd ein harfordir. Maen nhw’n monitro cyflwr y môr, yn cynnig cyngor diogelwch, ac yn cadw llygad drosoch chi, eich teulu a’ch ffrindiau, wrth i chi fwynhau ar y traeth ac yn y môr.

Wyddoch chi mai’r lle mwyaf diogel i nofio neu gorff-fyrddio yw rhwng y baneri coch a melyn? Dyma rai o’n ffefrynnau ni ar gyfer hwyl i’r teulu, fforio mewn pyllau creigiog, chwaraeon dŵr cyffrous, a sglaffio hufen iâ. I gael rhestr gyflawn o draethau Cymru ble ceir achubwyr bywyd, ewch i wefan yr RNLI.

1. Bae Whitmore, Ynys y Barri – hwyl i’r teulu

Bae Whitmore, Ynys y Barri

Bae Whitmore, Ynys y Barri

 Daeth Ynys y Barri’n enwog dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd y cysylltiad â Gavin and Stacey, ond mae’r lle wedi denu ymwelwyr ers y 1870au, ac mae apêl y traethau euraidd, y caffis a’r adloniant teuluol yn fwy nag erioed. Mae Parc Pleser Ynys y Barri’n denu miloedd o ymwelwyr sy’n chwilio am ias cyffro’r ffair. Yma hefyd gallwch ymweld â phrofiad RNLI Ynys y Barri, ble gall yr holl deulu gael tro mewn bad achub y glannau a dysgu popeth am fod yn ddiogel ar y traeth. Edrychwch am yr esgid law fawr felen.

2. Rest Bay, Porthcawl – chwaraeon dŵr ar eu gorau

Barcudfyrddio yn Rest Bay, Porthcawl

Barcudfyrddio yn Rest Bay, Porthcawl

 Mae Rest Bay yn draeth poblogaidd â milltiroedd o dywod euraidd o safon uchel, ac ambell bwll creigiog. Y tu cefn i’r traeth ceir creigiau isel a Chlwb Golff Royal Porthcawl. Dyma draeth rhagorol ar gyfer chwaraeon dŵr, syrffio traeth, canŵio, barcudsyrffio neu syrffio gwynt a chorff-fyrddio; mae Academi Syrffio’n cynnig gwersi yn ystod y tymor brig. Lle delfrydol i gerdded – gallwch gerdded ar hyd yr arfordir i’r Bae Pinc a thu hwnt.

3. Traeth Aberafan, Port Talbot – sglaffio hufen iâ

Achubwyr bywyd yn patrolio ar draeth Aberafan

Achubwyr bywyd yn patrolio ar draeth Aberafan

 gan RNLI / Faye Maher
 Gall Traeth Aberafan gynnig rhywbeth at ddant pawb. Does dim angen i deuluoedd fynd fodfedd ymhellach i ddarganfod pethau i’w gwneud ar un o draethau tywodlyd hiraf Cymru, sy’n cynnwys maes chwarae Aquasplash, ardaloedd chwarae i blant a digonedd o lecynnau glaswelltog agored ble gallwch ddiddanu’r teulu am oriau. Mae’r Llwybr Celtaidd, rhan o’r rhwydwaith seiclo cenedlaethol, yn mynd â chi ar hyd y prom yn Aberafan ac mae’n un o’r darnau mwyaf hamddenol a phleserus, gan gynnig golygfeydd bendigedig a dewis ardderchog o barlyrau hufen iâ a chaffis.

4. Bae Caswell, Gŵyr – pyllau creigiog i’w harchwilio

Traeth Caswell, Penrhyn Gŵyr

Bae Caswell, Penrhyn Gŵyr

 Mae Bae Caswell, gyda’i dywod meddal, dymunol, a’i byllau creigiog diddorol, yn ffefryn gan deuluoedd sydd â phlant bach. Ceir creigiau sylweddol y tu cefn i’r tywod, ac mae digonedd o lwybrau arfordirol sy’n cynnig golygfeydd ysgubol dros y bae, ble gallwch weld cip ar ogledd Sir Ddyfnaint ar draws Môr Hafren ar ddiwrnod clir. Gerllaw, ceir gwarchodfa natur Coed yr Esgob, sy’n cynnig dewis amrywiol o fywyd gwyllt a llwybrau natur hardd. Mae Bae Caswell yn addas i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr.

5. Cefn Sidan, Sir Gaerfyrddin – mynediad hawdd

Traeth Cefn Sidan a'r môr gydag arfordir Gŵyr yn y cefndir

Cefn Sidan, Parc Gwledig Pen-bre, Sir Gâr

 gan Darganfod Sir Gâr
 Disgrifiwyd Cefn Sidan fel un o draethau gorau Ewrop, ac mae’r traeth euraid wyth milltir o hyd yn un o drysorau pennaf Parc Gwledig Pen-bre. Mae’r traeth hwn, gyda’i achubwyr bywyd a’i dywod gwastad, yn lle diogel a chyfeillgar sy’n hawdd mynd iddo, ac mae yma gyfleusterau rhagorol i ymwelwyr anabl a phlant bach.

6. Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro – golygfeydd deniadol

Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

 gan Steve Millward
 Traeth tywodlyd, cysgodol, rhagorol, â phinacl Craig Goskar yn bigfain yn ei ganol. Mae’n bosib mai Traeth y Gogledd yw un o’r golygfeydd y tynnwyd ei lun amlaf yng Nghymru gyfan, gyda’r harbwr yn y pen gorllewinol. Dyma draeth amgaeedig sy’n wynebu’r dwyrain, ac mae’n heulog iawn yma, hyd yn oed ar ddiwrnodau gwyntog. Rhaid i chi fynd i’r gyrchfan brysur hon ar hyd arfordir dramatig sir Benfro, ble ceir chwaraeon dŵr rhagorol ac amrywiaeth dda iawn o gaffis, bwytai, siopau a thafarndai. Yn y pellter, fe gewch gip ar y gorsafoedd bad achub hen a newydd yn pipo heibio i Fryn y Castell – galwch i mewn i weld y criw a’r bad achub os cewch chi gyfle.

7. Traeth Mawr, Gogledd Sir Benfro  – paradwys syrffio

Dyn yn syrffio ar Draeth Mawr

Syrffio ar Draeth Mawr, Sir Benfro

 Traeth eang, tywodlyd ym Mae San Ffraid, Sir Benfro, yw Traeth Mawr; fe’i lleolir ddwy filltir i’r gorllewin o Dyddewi, a thua milltir i’r de o Benrhyn Dewi. Dyma un o draethau syrffio gorau’r wlad, ac o ganlyniad mae’n boblogaidd iawn. Mae ‘brêc’ y syrff ar ben gogleddol y traeth, ac ar ddiwrnodau prysur ceir pobl yn canŵio, syrffio a chorff-fyrddio yma, a phawb yn cystadlu am y tonnau gorau.

8. Llangrannog, Ceredigion – cael cip ar ddolffiniaid

Dyn a dynes yn cerdded ar hyd traeth Llangrannog, Ceredigion

Traeth Llangrannog, Ceredigion

 Yn wreiddiol, pentref cudd uwchlaw hen borthladd oedd Llangrannog, ond erbyn hyn mae’n un o gyrchfannau traeth mwyaf poblogaidd y rhan hon o Lwybr yr Arfordir. Mae’r traeth tywodlyd yn swatio islaw creigiau, ac mae’n lle sy’n denu teuluoedd ar ddiwrnod glan-môr, pobl sy’n cael gwyliau traeth a syrffwyr. Ceir pyllau creigiog gwych i’w harchwilio, gallwch ddarganfod gwymon lliwgar, cregyn fel llygad maharen a chragen las, yn ogystal â sêr môr a chrancod. Cadwch lygad barcud, ac efallai byddwch yn ddigon ffodus i weld ddolffiniaid yn y pellter.

9. Traeth y Gogledd, Ceredigion – mynd ar daith drwy amser i Oes Fictoria

Golygfa o Aberystwyth o uchder yn edrych tuag at y pier a Phen Dinas

Aberystwyth, Ceredigion
 Mae Traeth y Gogledd a’r Prom yn ganolbwynt i’r dref ac yn atyniad poblogaidd gan ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd – ac i'r rheiny sydd eisiau ymlacio ar lan y môr. Mae’r traeth o dywod tywyll a graean yn agos i’r dref, ac yn cynnig ffefrynnau glan-môr traddodiadol fel adloniant y bandstand a Phier Fictoraidd y dref. Adeiladwyd Pier Aberystwyth ym 1864, ac ar un adeg roedd yn tua 242 troedfedd o hyd; yn anffodus mae amser a stormydd garw wedi’i fyrhau i 90 metr erbyn heddiw. 

10. Traethau Rhyl a Phrestatyn, Sir Ddinbych – y traddodiad bwced a rhaw

Achubwr bywyd yn rhoi baneri coch a melyn allan ar draeth y Rhyl

Achubwr bywyd yn rhoi baneri allan ar draeth y Rhyl

 gan RNLI / Callum Robinson
 Rhyl a Phrestatyn. Mae’r enwau’n cydweddu fel pysgod a sglodion, Pwnsh a Judy, môr a thywod, gan greu darlun perffaith o wyliau glan-môr traddodiadol yn ei holl ogoniant difalio. Efallai fod yr ardal yn profi gweddnewidiad hollol fodern, ond mae’r trefi hyn yn dal i gynnig hwyl a gwerth am arian, a mwynhau diwrnod hen-ffasiwn bendigedig ar lan y môr. Peidiwch ag anghofio eich bwced a rhaw!

A pheidiwch ag anghofio cadw’n ddiogel, a mwynhewch!