Hoff lefydd Neil Donoghue i feicio mynydd

Mae Neil Donoghue wedi teithio i bob cwr o’r byd fel beiciwr mynydd proffesiynol, ond yma mae’n sôn pam ei fod bob amser yn falch o ddychwelyd i Gymru a mynd amdani ar ein llwybrau penigamp.

Paradwys beicio mynydd

Pan oeddwn i’n iau fe gynilais fy holl arian o wneud rownd bapur i brynu beic BMX neu motocross, ond darbwyllodd fy ffrindiau ysgol fi i brynu beic mynydd yn lle hynny. Ymhen pythefnos roeddwn i wedi rhoi fy enw i lawr am ras ar i waered yn y goedwig leol. Yn ddiweddarach fe ddes i’n bencampwr ieuenctid cenedlaethol, ac mae popeth wedi dilyn ymlaen o hynny.

Roeddwn i’n byw’r ochr draw i’r ffin yn Swydd Amwythig, ac felly Cymru oedd y lle i mi a fy ffrindiau fynd â’n beics i ganolfannau adnabyddus fel Coed y Brenin, Coed Llandegla neu Nant yr Arian

Am brofiad mwy anturus byddwn yn mynd i Benmachno, lle’r oeddwn i bob amser yn cael y teimlad anhygoel o fod ar fy mhen fy hun yng nghanol y tir gwyllt. Serch hynny, doeddwn i byth yn rhy bell o’r caffi ger Rhaeadr y Graig Lwyd i gael paned a theisen.

Mae Cymru wedi gwneud cyfraniad arbennig at feicio mynydd; yma y sefydlwyd canolfan dreialon gyntaf Prydain, Coed y Brenin, ac yma mae rhai o’r llefydd gorau yn y byd i reidio, i gyd yn hawdd eu cyrraedd o bell ac agos.

Beicio mynydd yng Nghymru – i deuluoedd a reidwyr proffesiynol fel ei gilydd

Sennybridge Route, Brecon Beacons

Mountain Biking, Sennybridge Route, Brecon Beacons

Y peth gorau am feicio mynydd yng Nghymru yw’r amrywiaeth. Hyd yn oed i feiciwr profiadol fel fi, mae dewis rhagorol o lwybrau diogel i gael hwyl a chodi ffitrwydd, a dringfeydd technegol mawr sy’n rhoi her go iawn imi. 

Felly gall teuluoedd a reidwyr proffesiynol fel ei gilydd ddod o hyd i lefydd gwych, llawn cyffro beth bynnag yw eu gallu. Yn Llandegla, er enghraifft, mae llwybr i'r teulu sy’n mynd o amgylch y gronfa ddŵr, ond yn ogystal â hynny mae rhwydwaith eang o draciau wedi’u graddio’n goch a du. Mae’r caffi a’r siop feics yn ardderchog hefyd.

Rydw i wastad wedi bod wrth fy modd yn reidio yng Ngogledd Cymru; chewch chi ddim golygfeydd cystal yn unman arall ym Mhrydain, nac yn wir drwy’r byd i gyd.

Penmachno, Conwy

Mountain Biking, Penmachno, Conwy, Snowdonia

Mae llefydd anhygoel i reidio yn y bryniau o gwmpas Blaenau Ffestiniog a Betws-y-Coed, gan gynnwys Coed Gwydir a’r traciau ar i waered newydd yn Antur Stiniog. Dyma beth yw beicio ‘mynydd’ go iawn. Ewch yno ar unrhyw benwythnos a byddwch yn cwrdd â beicwyr o bob cwr o Brydain sydd wedi dod o bell ac agos i fwynhau’r traciau gwych sydd ar gael yng Nghymru.

Wrth gwrs, mae Cymru wedi bod ar flaen y gad ers tro o ran gweithgareddau awyr agored, gyda llefydd bendigedig i ddringo a cherdded ac ati, ac erbyn hyn gallwn ymfalchïo yn yr hyn a gynigir i feicwyr mynydd yma.