Bywyd yn y gwyllt i'r teulu a phlant yn eu harddegau

Mae byw yn y gwyllt yn dod yn boblogaidd dros ben, a does unman gwell na chefn gwlad godidog Cymru i chi ddysgu'r sgiliau angenrheidiol gan arbenigwyr yn y maes.

 • Ydych chi erioed wedi meddwl yr hoffech ddysgu sut i fyw yn yr awyr agored, gwneud pethau allan o bren a gwneud gwely crog? Mae'n siŵr mai Eryri yw'r lle i hogi'r sgiliau hynny. Dysgwch sut i ganu fel aderyn, sut i glecian tân, chwilota am fwyd gwyllt a gwella'ch cysylltiad gyda byd natur mewn lleoliad anhygoel.

 • Merthyr Mawr Sand Dunes.
  Merthyr Mawr Sand Dunes, Glamorgan Heritage Coast gan Paula J James

  Crwydrwch ar draws 70 acer o goetiroedd hyfryd ar Ystâd Merthyr Mawr, Pen-y-Bont ar Ogwr, wrth i chi ddysgu sgiliau goroesi mewn awyrgylch cyfeillgar llawn hwyl ar y cwrs hwn. Wedi cynnau tân a dod o hyd i fwyd ffres, gallwch hyd yn oed gysgu mewn tipi brodorol Americanaidd o dan y sêr.

 • Craig Ben, Bae'r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr

  Craig Ben ym Mae'r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr

   gan Claire_Sambrook

  Os ydych erioed wedi meddwl a fyddai brigyn sycamorwydden yn gwneud chwiban effeithiol, neu os fyddai gwneud catapwlt yn hwyl, dyma'ch cyfle i ddod o hyd i'r atebion yng nghwmni grŵp sy'n benderfynol o sicrhau fod sgiliau gwylltir eich teulu yn cyrraedd y safon ym Mhenrhyn Gŵyr.

 • Two women chopping wooden blocks, Buzzard Chris Bushcraft.
  Buzzard Chris Bushcraft gan Buzzard Chris Bushcraft

  Mae Buzzard Chris yn cynnig dosbarth meistr o sgiliau byw yn y gwyllt, sy'n cynnwys cynnau tân, adeiladu lloches a gwneud bwâu. Bydd diwrnod yn y coetir hynafol ger Cresswell Quay, neu yn Fir Hill Wood ym Mharc Slebech, hefyd yn rhoi gwell syniad i chi o'r cynefin naturiol o'ch cwmpas, rhywbeth a fydd yn rhoi'r hyder i chi i chwilota ac archwilio ym mhellach yn y dyfodol.

 • Morfa Harlech beach and sand dunes, Snowdonia
  Morfa Harlech, Snowdonia gan tedandjen

  Mae Morfa Bay yn ganolfan antur awyr agored drawiadol, ond mae'n lle hyd yn oed yn well ar gyfer dysgu sgiliau a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth ar hyd y canrifoedd o gwmpas y fforestydd a'r coetiroedd gerllaw. Rhowch gynnig ar grefft-tân, chwilota, cerfio â llaw ac adeiladu lloches, ac mae'r arbenigwyr yn hapus i deilwra eu gwersi ar gyfer pob oed a gallu.

 • A child who had used a firesteel to ignite a crampball at Bushcraft Birthdays, South East Wales.
  Bushcraft Birthdays, South East Wales gan Steph Thompson

  Mewn cyfuniad o chwarae o gwmpas yn yr awyr agored a dysgu hen sgiliau a aeth yn angof, mae'r sesiynau hyn – gallwch ddewis rhwng CaerdyddPen-y-Bont ar Ogwr a Bro Morgannwg – yn dysgu chwilota, sgiliau a meithrin cysylltiad gyda'r awyr agored. Tân, bwyd a lloches yw'r elfennau allweddol, heb sôn am falws melys wedi eu tostio!

 • Grŵp yn paratoi i lithro i lawr ceunant

  Ceunenta yn Eryri

   gan bristolsurfer

  Os yw sgiliau awyr agored yn cael eu gweld fel rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol yn y byd modern, technolegol yma, mae'r anturiaethwyr hyn yn Eryri yn benderfynol o brofi fod y rhagdybiaeth yma'n anghywir trwy ddifyrrwch cynnau tân, adeiladu lloches, clymu cwlwm na all dorri, a phenderfynu pa fwydydd yw'r gorau i'w bwyta yn y gwyllt.

 • Two men around a fire at Shaggy Sheep, Carmarthenshire.
  Shaggy Sheep, Carmarthenshire gan Andrew Price

  Mae pawb am fod mor anorchfygol â Ray Mears, ond ddewch chi byth i wybod os allwch chi gymharu'n ffafriol â'i sgiliau goroesi nes i chi roi cynnig arni. Nod yr antur dros nos yma yw eich dysgu sut i buro dŵr, adeiladu lloches a choginio ar dân coed, ymysg talentau coll eraill.

 • Two men sat around a fire, Clocaenog Forest, North Wales Borders.
  Clocaenog Forest, North Wales Borders gan Original Outdoors

  Mewn coedwig ger Rhuthun, dyma'ch cyfle i ddysgu sgiliau sydd bron â diflannu ers iddynt gael eu perffeithio gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Gallwch ddewis ymhlith cyrsiau megis antur undydd yn meithrin sgiliau syml, a thaith gwersyll cyflawn yn llawn chwilota a chynnau tân.

 • Grŵp yn ceunenta ac yn paratoi i gerdded o dan raeadr

  Ceunenta, Bannau Brycheiniog

   gan Henry & Jane Rios

  O sgrialu dros greigiau a cheunentydd i gyfeiriadu a datrys problemau, mae'r tîm hwn yn trefnu penwythnosau gweithgaredd ym mhrydferthwch Bannau Brycheiniog. Eu nod yw gwella hyder y rheiny sy'n cymryd rhan, ac maent yn cynnig diwrnodau gweithgaredd ar gyfer anturiaethwyr ifanc o gwmpas ardaloedd Merthyr TudfulAberhonddu a Chastell-nedd.