Pam dwi'n dwli ar drotian ar y traeth

Mae rhywbeth rhamantus am farchogaeth ar y traeth gyda'r tonnau'n torri o dan eich traed, a braf o beth yw cael digon o le i flasu gwynt y môr ar gefn eich ceffyl. Ond beth arall sydd mor arbennig am garlamu dros y tywod? Mae Penny Herbert o Stablau Nolton (Saesneg yn unig) yn Sir Benfro yn gyfarwydd iawn â reidio ar lan y môr, ac yma mae'n ceisio esbonio'r wefr y mae'n ei chael bob tro mae'n camu i'r cyfrwy.

Y wefr o garlamu dros y tonnau

Penny Herbert riding on a beach with her daughter

Penny Herbert a'i merch, Sir Benfro

 gan Nolton Stables

Un o'r pethau gorau am farchogaeth ar y traeth yw bod yn un o'r unig rai dethol sy'n cael cyfle i'w wneud, gan nad oes llawer o gwmnïau'n cynnig reids ar y traeth. Ond mae rhyw ramant go iawn yn perthyn iddo. Rwy'n siŵr bod llawer o bobl, os ydyn nhw'n marchogaeth neu beidio, yn dychmygu y byddai'n beth hyfryd mynd ar drot drwy'r tonnau. Ac maen nhw'n iawn, mae e'n hyfryd. Hyd yn oed i rywun fel fi, sy'n byw a bod ar y traeth, mae'n brofiad gwefreiddiol bob tro.

Mae marchogaeth ar y traeth yn beth hollol wahanol i farchogaeth yng nghefn gwlad; wna i ddim dweud fod un yn well na'r llall, ond maen nhw'n wahanol. Bydd y traeth bob amser yn wastad, ac fe sylwch mor dda ac mor gyson yw'r wyneb pan ewch chi ar hanner carlam, wrth i'r ceffyl fedru plannu'i bedolau yn y tywod ac adlamu yn ei flaen. Mae'r ceffylau'n gwybod nad oes perygl iddynt faglu mewn twll yn y ddaear, ac mae hynny'n beth braf i ninnau wrth farchogaeth.

Traeth Druidston

Racing on beach

Rasio ar Draeth Druidston, Sir Benfro

I draeth Druidston y byddwn ni'n mynd o Stablau Nolton gan amlaf. Gallwn droi oddi ar y ffordd ar hyd y trac sy'n mynd dros ein tir ac i lawr at y traeth. 

Wrth ddod yn nes rydych chi'n clywed sŵn y môr ac yn teimlo'r gwynt ffres sydd bob amser yn codi ger y glannau. 

Ac wrth i bawb ddod i lawr y bryn gallwn weld y traeth wedi'i daenu fel cwrlid gwyn o'n blaenau. Yr edrych ymlaen ydi hanner yr hwyl - hyd yn oed os ydynt wedi'i wneud e droeon o'r blaen, mae pobl wrth eu boddau â'r rhan yma.

Hwyrach mod i'n swnio'n sentimental, ond yn wir i chi, bob tro y byddwn ni'n cyrraedd y traeth mae'n rhyfeddol o brydferth imi. Mae'r traeth yn newid yn llwyr rhwng llanw a thrai, ac weithiau mae gennych chi lain fechan o dywod yma, dro arall mae'n ymestyn yn eang i bob cyfeiriad – mae bob amser ychydig yn wahanol.

Addas i farchogion o bob gallu

Marloes Sands

Marchogaeth ar draeth Marloes, Sir Benfro

Byddwn yn mynd â rhai pobl i'r traeth nad ydynt erioed wedi bod ar gefn ceffyl o'r blaen, ond bydd marchogion profiadol iawn yn dod gyda ni hefyd, felly pan gyrhaeddwn ni lan y môr byddwn yn rhannu pawb mewn grwpiau o'r un gallu.  

Mae'r dechreuwyr bob tro'n syfrdanu at y profiad; hwyrach mai dyma'r unig dro y byddant yn mynd ar gefn ceffyl, i wireddu'r dymuniad o farchogaeth ar y traeth.

Felly, mae'n brofiad a hanner iddyn nhw – yn eistedd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf erioed, yn mynd ar drot ar hyd y traeth. Mae digon i ddifyrru'r hen lawiau hefyd, does dim byd tebyg i garlamu ar draeth Druidston.

Bydd wastad rhywbeth hudolus imi am farchogaeth ar y traeth. Wir, rydw i wrth fy modd. Mae'n rhyfeddol bod o dan y clogwyni yn Druidston, mor agos fel y gallwch weld y gwythiennau glo'n mynd drwyddynt. Yna mae'r traeth mor eang – dim byd yn y ffordd rhyngoch chi a'r gorwel. Mae rhywbeth am arbennig am farchogaeth wrth y dŵr, 'does? Imi mae'n rhyfeddol.