Gwthio’r cwch i’r dŵr: hwylio ar hyd arfordir Cymru

Wn i ddim amdanoch chi, ond fe gafon ni rai o’r gwyliau gorau erioed wrth gael y profiad annisgwyl o chwarae’n wirion mewn cychod. Cofiwch, wrth gwrs, fod ‘chwarae’n wirion’ yn golygu ‘dangos dyledus barch at iechyd a diogelwch’. Ac o ran ‘annisgwyl’... mae’n well i mi gyfaddef ein bod wedi gwneud rhywfaint o waith paratoi. Dyma i chi’r hanes o’r dechrau i’r diwedd.

Penwythnos o hwyl i’r teulu oll

Man and lady sailing on the Menai Strait in North Wales.

Sailing boats on the Menai Strait, North Wales
Yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Cymru ym Mhlas Menai gallwch wneud cyrsiau ar hwylio dingis, cychod modur, mordwyo a chaiacio yn y môr, ac mae digonedd o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc ar eu gwyliau. Mae’r awydd wedi codi arnom i roi cynnig ar y penwythnos o hwyl i’r teulu, pecyn rhagorol sy’n rhoi cyfle i bawb gael blas ar ychydig o bob dim. I ddechreuwyr fel ni mae dyfroedd tawel Afon Menai yn ddelfrydol, yn enwedig ar ddistyll y don. A phan mae’r llanw’n hyrddio drwy’r sianel, bydd y dŵr yn ein cario ar wib mewn cwch RIB drwy’r dŵr gwyllt a’r trobyllau ym Mhwll Ceris. 

Hwylio’r arfordir

Ar Ben Llŷn bydd pobl yn heidio i fwynhau chwaraeon dŵr yn Abersoch. Mae Ysgol Hwylio Abersoch yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon dŵr i deuluoedd, gan gynnwys pedalos a chychod modur. 

Sir Benfro yw’r lle mwyaf poblogaidd yng Nghymru am wyliau ar lan y môr, ac ar hyd 186 milltir yr arfordir mae digon o gyfle i bawb wthio’r cwch i’r dŵr. Gallech fod yn padlo’n braf mewn caiac gyda’r dyfroedd disglair a’r creigiau talsyth o’ch cwmpas, yn chwilota mewn ogofâu anghysbell... neu’n gwibio o amgylch Ynys Dewi mewn cwch modur, heibio i’r greigres dwyllodrus o’r enw’r Geist. Mae gormod o bethau y gallen ni sôn amdanynt yma – ond does dim rhaid, gan fod pob dim i’w gael ar visitpembrokeshire.com.

Yr ochr draw i Fae Caerfyrddin, ar Benrhyn Gŵyr, fe ddewch chi o hyd i amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn y dŵr – beth am fynd fel cath i gythraul tuag at Ben Pyrod mewn cwch RIB cyflym? Byddwch yn barod i ryfeddu at rai o’r traethau prydferthaf ym Mhrydain.

A group white water rafting at the Cardiff Internation White Water centre

Rafting at Cardiff International White Water

Does yr un ddinas arall yng Nghymru mor agos at y môr ag Abertawe, yn faterol ac yn ysbrydol. Mae Canolfan Knab Rock yn y Mwmbwls yn lle da i gael blas ar yr hyn sydd i’w gynnig yma. Rydyn ni wrth ein bodd hefyd â Chwaraeon Traeth a Dŵr 360, sy’n cynnig pob math o weithgareddau ar y traeth, yn y dŵr ac yn yr awyr agored, a gellir cerdded yno o ganol y dref. O’r fan hon gallwch weld yr holl ffordd ar draws Bae Abertawe i Rest Bay a Phorthcawl, cadarnle barcudfyrddio yng Nghymru.

Wrth droi tua’r brifddinas, mae canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn wych. Maent yn cynnig sesiynau blasu i deuluoedd mewn caiac ar wyneb gwastad y pwll, neu mewn rafft ar y rhaeadrau artiffisial, lle gallant arafu llif y dŵr fel bod plant mor ifanc ag wyth oed yn medru rhoi cynnig arni.

Ac os gwelwch chi fod y dyfroedd geirw at eich dant, mentrwch i’r afonydd gwyllt yn y Gogledd yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol ger y Bala neu ar hyd Afon Dyfrdwy yn Llangollen.

Chwiliwch am ddarparwyr gweithgareddau yng Nghymru