Tu ôl i’r llenni yn Gelli Gyffwrdd

Mae gwartheg yn pori yn Nrysfa’r Crocodeilod, ac mae Harley’r gwningen fawr wedi dianc i rywle. Diwrnod arferol arall yn Gelli Gyffwrdd, meddai’r rheolwr gweithrediadau, Steve Williams, wrth iddo’n tywys y tu ôl i’r llenni yn yr atyniad penigamp hwn i deuluoedd yn y Gogledd.

Popeth yn rhan o’r gwaith

Children riding donkeys at Greenwood Forest Park

Donkey rides at Greenwood Forest Park gan Greenwood Forest Park

Dwi'n cyrraedd y parc cyn 8 o’r gloch y bore. Mae’n bwysig tu hwnt bod yma ychydig oriau cyn i’r ymwelwyr ddod, gan fod cymaint i’w wneud i baratoi diwrnod yn llawn hwyl i’r teuluoedd. Rydyn ni’n cymryd hwyl o ddifrif, ac mae’n rhaid i ni archwilio’r parc i gyd a phob un o’r reids cyn agor y drysau am 10 o’r gloch.

Tro annisgwyl ymhob cynffon

A fire eater entertaining a crowd

Fire eater at Greenwood Forest Park gan Greenwood Forest Park

Mae’n rhaid i chi ddisgwyl tro annisgwyl ymhob cynffon, ac ar hyd y blynyddoedd rydyn ni wedi cael defaid yn y Ffau, a gwartheg o’r fferm drws nesaf yn pori yng nghanol Drysfa’r Crocodeilod (yn ffodus i’r gwartheg, does dim Crocodeilod go iawn yno – er y byddech yn synnu faint o bobl sy’n gofyn!).

Bydd mwy na 130,000 o bobl yn ymweld â’r parc bob blwyddyn. Rydyn ni’n denu plant rhwng deunaw mis a thair ar ddeg oed yn bennaf, ond daw pobl yma o bell ac agos am amryw resymau. Un difyr oedd yr Almaenwr oedd yn frwd am drenau gwyllt, ac wedi dod yma i weld ein trên gwyllt sy’n rhedeg ar ‘bŵer pobl’. Roedd ar ben ei ddigon yn cael ei dywys ar reid breifat, cyn iddo ddal trên arferol yn ôl i Fanceinion ar ei ffordd adref i’r Almaen. Fel mae’n digwydd, dwi newydd gael e-bost oddi wrth rywun arall sy’n ysgrifennu llyfr am drenau gwyllt, a bydd yntau’n dod yma, hefyd.

Y Ddraig Werdd

The Green Dragon rollercoaster at Greenwood Forest Park

Rollercoaster fun at Greenwood Forest Park gan Greenwood Forest Park

Mae'n trên gwyllt ni’n defnyddio’r un dechnoleg â’r rheilffyrdd halio oedd yn yr hen chwareli: wrth i gert gludo llwyth o lechi neu wenithfaen i lawr yr allt, byddai’n tynnu cert wag i fyny o’r gwaelod. Yma mae pobl yn mynd i mewn i lifft sydd, wrth iddo fynd i lawr, yn cynhyrchu’r pŵer i dynnu’r trên gwyllt yn ôl i ddechrau’r daith. Fe gawn ni rai pobl sy’n cwyno am eu bod yn gorfod cerdded yn ôl i fyny’r allt i fynd ar y trên gwyllt, ond a dweud y gwir mae’r rhan helaeth o ymwelwyr wrth eu bodd â dyfeisgarwch y peth.

Mae’r rhan fwyaf o’n hatyniadau yn isel eu defnydd o ynni, neu’n defnyddio dim ynni o gwbl. Er enghraifft, peth hawdd fyddai cael ceir bach modur, ond fyddai hynny ddim yn tycio i ni, felly mae’n rhaid pedlo er mwyn gwibio yn eich blaen. Rydyn ni eisiau i bobl ddefnyddio’u hegni eu hunain i gael hwyl.

Cyffroi’r synhwyrau

Children walking barefoot on the barefoot trail

Barefoot trail, Greenwood Forest Park 

Rydyn ni’n cynnig profiadau synhwyraidd fel y Llwybr Troednoeth, yr un cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae pobl yn cerdded yn droednoeth dros dir amrywiol, gan gynnwys tywod, rhisgl coed, gwellt, pren a dŵr. Efallai bod hynny’n swnio’n rhyfedd i chi, ond mae pobl wrth eu bodd, yn enwedig y plant. Roedd y profiad o’i ddylunio yn llawer o hwyl hefyd – bu criw ohonon ni wrthi’n rhoi ein traed mewn sachau o wahanol gerrig mân er mwyn dewis y rhai oedd yn teimlo orau.

Bydd heriau o bob math yn ein hwynebu bob dydd yn Gelli Gyffwrdd. Mae’r rhan fwyaf o blant yn hoff iawn o Harley’r gwningen fawr [rhywun yn gwisgo siwt] ond mae’n codi ofn ar rai ohonynt, felly mae’n rhaid i ni fod yn wyliadwrus a’i arwain i ffwrdd o unrhyw blant â gwefus yn crynu! 

Mynd y tu hwnt i’r galw

A family paddling in a jungle boat

Jungle Boats at Greenwood Forest Park  gan Greenwood Forest Park

Fe fyddwn ni’n cael pob math o geisiadau rhyfedd gan bobl sy’n ymweld â’r parc. Yr wythnos ddiwethaf gofynnodd pennaeth ysgol a fedrai dau o’i athrawon roi gwisgoedd arbennig amdanynt a rhoi syrpréis i’r plant ar un o’r reids. Cyn belled â bod popeth yn ddiogel, fe wnawn ein gorau i fodloni pobl.

Dwi'n cofio un tro pan ofynnodd gofalwr bachgen dall a fedrai roi cynnig ar fwa a saeth, a doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w wneud. Wrth lwc roedd hi’n ddiwrnod tawel yma, ac roedd modd i ni fynd â’r bachgen at y targed i’w deimlo, cyn iddo gael sesiwn o hyfforddiant. Anghofia i fyth y wên oedd ar ei wyneb pan darodd y targed gyda’i saeth. Roedd honno’n foment amhrisiadwy.

Dewch o hyd i fwy o atyniadau yn y Gogledd