Gŵyl Fwyd y Fenni: y tu ôl i’r llenni

Heather Myers yw ail brif weithredwr Gŵyl Fwyd y Fenni, a hi sydd â’r gwaith o sicrhau llwyddiant ‘Digwyddiad Gorau Cymru 2013’ o un flwyddyn i’r llall. Mae’n agoriad llygad i’w gweld wrth ei gwaith. Anghofiwch am siwtiau a chyfarfodydd diflas; mae’n rhaid torchi llewys wrth redeg y sioe.

Dyddiau cynnar

Close up of gluten-free cakes

Abergavenny Food Festival, Vale of Usk

Roeddwn i wedi dod i’r ŵyl gyda’r teulu ers blynyddoedd, ac roeddwn wrth fy modd. Ar ôl gweithio yn y Cymoedd ar brosiectau adfywio cymunedol, roedd arnaf eisiau defnyddio’r sgiliau’r oeddwn wedi’u dysgu i ennyn diddordeb pobl mewn cymryd rhan yn yr ŵyl, a hyrwyddo twristiaeth bwyd yng Nghymru yn ehangach. Mae’n waith heriol, ond mae’n hwyl aruthrol. Wyddoch chi a yw gobstopper yn ffrwydro mewn microdon? Feddyliais i fyth y byddai arbrofion felly’n rhan o fy ngwaith beunyddiol! (Nac ydy, gyda llaw). 

Doedd y swydd ddim beth oeddwn i’n ei ddisgwyl ar y dechrau. Dwi'n cael yr amrywiaeth ryfeddaf: cwrdd ag Ysgrifennydd Cymru yn Whitehall, crwydro’r strydoedd yn gosod baneri ar bolion lamp, trafod polisïau twristiaeth bwyd gyda’r Gweinidog Bwyd, mesur trelar i gadw bwyd yn oer, ymweld ag ysgolion i’w cael i ymuno â’n Hacademi Fwyd, a chael fy ffilmio ar gyfer Gwobrau Busnes Sir Fynwy. Tîm bach sydd gennym ni’n trefnu’r ŵyl, felly dwi'n torchi fy llewys yn ôl y gofyn. Dwi hefyd yn llunio rhestrau di-ri.

Gwallgof – yn y ffordd orau bosib

People in lobster costumes at Abergavenny Food Festival

Abergavenny Food Festival, Vale of Usk gan andychapman9

Mae’n wallgof yma, ond yn y ffordd orau bosib. Rydyn ni’n ceisio creu gŵyl anghyffredin a blaengar, ac yn hoff o daflu ambell i syrpreis at bobl. Mae naws hyfryd i’r ŵyl o’i chynnal ynghanol y Fenni – tref farchnad fach hyfryd nid nepell o’r ffin. Ewch chi ddim yn bell o’ch lle wrth dreulio deuddydd yma’n gloddesta a mwynhau. Mae pawb sy’n cymryd rhan yn cymryd ei grefft o ddifrif ac yn fwy na pharod i rannu arbenigedd: cogyddion o fri, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr, awduron a pherfformwyr. Fe welwch chi griw digon gwirion yn crwydro’r strydoedd yn difyrru pobl, hefyd. Rydyn ni’n llwyddo i ddenu cynhyrchwyr o’r radd flaenaf, ac rwy’n bendant o’r farn ein bod wedi creu un o’r marchnadoedd bwyd gorau ym Mhrydain.

Does dim fath beth â diwrnod arferol

Drinks vendor and customer at Abergavenny Food Festival

Abergavenny Food Festival, Vale of Usk

Dwi'n cael digonedd o amrywiaeth i ’nghadw i’n brysur. Y nod wrth drefnu digwyddiad mawr fel hwn yw darbwyllo pawb i ddod gyda chi ar y daith; busnesau lleol, y gymuned, noddwyr, cynhyrchwyr, perfformwyr. O’n rhan i dwi wedi glanhau ceginau, gosod cyllidebau, llunio cynlluniau busnes, llusgo bocsys o le i le. Yn 2013 enillodd yr ŵyl wobr ‘Digwyddiad Gorau Cymru’ a bydd hi’n dipyn o gamp i ni ragori ar hynny!

Mae gennym ni lawer o bethau cyffrous ar y gweill ar gyfer y dyfodol; ysgol goginio ymarferol a marchnad nos glyd a chroesawgar lle bydd pobl yn medru mynd a dod a mwynhau popeth sydd gan Gymru i’w gynnig. Arlwy arbennig o berfformiadau byw, hefyd.  Rydyn ni eisiau cynnal yr ŵyl a’i datblygu. Fel hyn byddwn yn curo’r drwm dros Gymru, yn helpu i feithrin y sgiliau a’r talentau coginio sydd yng Nghymru a chadw pethau’n ffres ac yn hwyliog.

Dewch i wybod mwy am fwyd a diod yng Nghymru