Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018

O gestyll godidog a safleoedd glampio penigamp i fywyd gwyllt bendigedig a phrofiadau dwys, mae’r Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol yn dathlu’r gorau y mae gan y diwydiant twristiaeth yng Nghymru i’w gynnig. Cynhaliwyd y seremoni eleni ar 8 Mawrth yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor, Casnewydd. Dewiswyd yr enillwyr o blith 44 o enillwyr rhanbarthol a gafodd eu dewis o blith dros 400 o enwebiadau.

Ymhlith y busnesau a gafodd eu gwobrwyo oedd y lle gorau i aros ac i fwyta, y gweithgaredd gorau a’r atyniad gorau, gan gynnwys saffari bwyd, llety mewn castell a thaith gyffrous ar wifren wib. Rhoddwyd gwobrau hefyd i’r arloeswr gorau a Pherson Ifanc Twristiaeth y Flwyddyn, yn ogystal â gwobr arbennig Croeso Cymru ar gyfer Cyfraniad Rhyngwladol.  

Dyma oedd yr enillwyr. Cewch fwy o wybodaeth am y categorïau a’r enillwyr drwy’r ddolen ganlynol:  Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol 2018.

Y Gweithgaredd Gorau - Loving Welsh Food

Tîm Loving Welsh Food.
Loving Welsh Food, teithiau blasu a saffaris bwyd, Caerdydd
 gan Loving Welsh Food
Mae Loving Welsh Food yn cynnig teithiau a saffaris bwyd, gweithdai coginio a chyflwyniadau o fwyd o Gymru yng Nghaerdydd a’r Fro.

Yr Atyniad Gorau - Zip World

Dyn ar 'zip wire'
Zip World, Gogledd Cymru
Agorodd Zip World yn 2013 gyda Velocity, y weiren wib gyflymaf yn y byd. Nawr gall gwesteion 3 oed a throsodd brofi 9 antur bob tywydd mewn 3 lleoliad hyfryd yn y Gogledd.

Gwely a Brecwast Gorau - Roch Castle

Castell Roch.
Castell Roch, Sir Benfro gan Retreats Group Limited
Ar graig drawiadol a dramatig, mae Castell Roch yn dyddio o’r 12fed ganrif ac yn cynnig llety moethus, brecwastau uchel eu clod a golygfeydd panoramig o Fae Sain Ffraid a’r Preseli.

Carafanio, Gwersylla a Glampio Gorau - Celtic Holiday Parks

Tri pharc unigryw yn Sir Benfro – Parc Gwledig Croft, Noble Court sydd hefyd yn gartref i’r brand glampio moethus “Celtic Escapes” a Meadow House – bob un â’i nodweddion a’i dirwedd neilltuol ei hun.

Y Gyrchfan Orau - Twristiaeth Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cronfa Ddŵr Cwm Elan

Cronfa Ddŵr Cwm Elan, Powys, y Canolbarth

Mae’r Parc Cenedlaethol yn lle ardderchog i fynd amdani a bod yn gorfforol. Nid rhyw warchodfa y tu ôl i ffens mohoni – mae’n dirwedd byw ac yn fywoliaeth, a fydd yn porthi ochr anturus eich cymeriad.

Y Digwyddiad Gorau - Visit Cardiff (UCLF’17)

Pêl-droed Cynghrair Pencampwyr UEFA ar y cae

Pêl-droed Cynghrair Pencampwyr UEFA

 gan Cymdeithas Bêl-droed Cymru
Ffeinal Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017 oedd y digwyddiad mwyaf erioed ym myd y campau i ddod i Gymru. Croesawyd dros 314,000 o ymwelwyr i Gaerdydd ar y diwrnod.

Gwesty Gorau - St Brides Spa Hotel, Saundersfoot

Golygfa o'r pwll anfeidredd.
St Brides Hotel and Spa, Saundersfoot, Sir Benfro gan St Brides Hotel and Spa
Ar ben clogwyn uwchlaw Saundersfoot ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae St Brides Spa Hotel yn ddihangfa i lonyddwch, gyda thŷ bwyta cyfoes, spa uchel ei glod ac ystafelloedd gwely llawn steil.

Y Lle Gorau i Fwyta - Ynyshir Restaurant and Rooms, Eglwys Fach, Machynlleth

Bwyd Ynyshir.
Ynyshir gan Ynyshir
Y cynhwysion yw’r sail. Y blas yw’r sbardun. Y bras yw’r tanwydd. Y cig yw popeth. www.ynyshir.co.uk

Llety Hunanddarpar Gorau - Monmouthshire Cottages LLP

Tu allan Bwthyn 'Tintern' Abbey.
Bwthyn 'Tintern Abbey' gan Monmouthshire Cottages
Busnes hunanddarpar teuluol yw Monmouthshire Cottages. Yn angerddol dros ein croeso, ein hansawdd a’n lleoliad gwbl ryfeddol yn Nyffryn Gwy.

Gwobr Arloesi Busnesau Twristiaeth - Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru gan yr Ymddiriedolaeth Natur
Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru sy’n rheoli rhai o fannau gwyllt mwyaf gwerthfawr y rhanbarth rhwng Caerdydd ac Aberystwyth, gan gynnwys ynysoedd ysblennydd Skomer a Skokholm.

Person Ifanc Twristiaeth y Flwyddyn -  Kathryn Colling – Cambria Tours Ltd/Hafan Epic Retreats Cyf

Pod cysgu Llygad y Ddraig
Hafan Epic gan Hafan Epic
Kathryn Colling yw’r Pennaeth Datblygu Busnes yn Cambria Tours/Cambria DMC, cwmni trefnu teithiau i Gymru a Chyfarwyddwr Epic Retreats, sy’n cynnig llety a phrofiadau sydd wedi’u hysbrydoli gan chwedlau Cymru.

Gwobr Arbennig Croeso Cymru am Gyfraniad Rhyngwladol - Gogledd Cymru

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad rhagorol rhanbarth wrth hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol. Yn ogystal â hyrwyddo ei harddwch naturiol eithriadol, mae’r rhanbarth hwn wedi gwella ei apêl ledled y byd gyda chyfres o atyniadau unigryw ac arloesol: y weiren wib gyflymaf yn y byd, a’r hiraf yn hemisffer y gogledd, yn Zip World a morlyn syrffio cyntaf y byd yn Syrffio Eryri. O ganlyniad i’r mentrau hyn, a llawer o fentrau eraill, mae Lonely Planet wedi cydnabod mai’r rhanbarth hwn yw’r 4ydd lle gorau yn y byd i ymweld ag ef. Y pedwerydd yn y byd!